Kuv Puas Tau Txais Kev Pab los ntawm SSB?

Tus sau
Education for Justice

Tsab cai li choj tsoom fwv hu ua federal Rehabilitation Act hais tias cov nyiaj yuav tsum tau muab siv rau kev pab nrhiav hauj lwm rau cov neeg es xiam oob qhab.  Cov kev pab no yog pab lawv nrhiav los yog ceev lawv txoj hauj lwm.  Hauv lub xeev Minnesota, kev pab hauv lub xeev rau cov neeg dig muag State Services for the Blind (SSB) kuj muaj kev pab rau cov neeg es dig muag los yog qhov muag yeej tsis pom kev es lawv xav ua hauj lwm.