Kuv raug ntes. Yuav ua li cas tamsim no?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv no qhia hais tias yuav zoo li cas thaum koj raug ntes rau ib lub txim hauv Minnesota.