Medicare Cov Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Tej zaum koj them ntau dhau rau koj qhov Medicare isalas kho mob. Ib qhov Medicare Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob (Medicare Savings Programs) yuav yog ib yam zoo rau koj los xav txog.

4 yam Kev Pab Cuam thiab Cov Koj Yuav Tsum Muaj yog dab tsi?