Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Nyiaj Cas Tsev

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

There are rules about security deposits. Do you know what it can be used for and how to get it back if your landlord doesn't return it?