Chav Hais Plaub Pej Xeem Sib Foob

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias conciliation court (tsev hais plaub sib foob me) yog dabtsi, yuav foob ib tug neeg li cas, npaj mus hais plaub thiab kom muab lus txiav txim rov qab los hais dua.