Pab Koj Tus Menyuam Ua Ntuab Ntawv Thov Nyiaj Pab Kawm Ntawv

Tus sau
Education for Justice

Txhua lub xyoo tseemfwv muab txog lab nyiaj los pab rau cov menyuam kawm ntawv qib siab. Qhov kev pab no tej zaum yog nyiaj pub, nyiaj txais lossis nyiaj haujlwm-kawm ntawv.

  • Hom nyiaj pub (grant) yog nyiaj uas koj tsis tas them rov qab.
     
  • Hom nyiaj txais (loan) yog nyiaj uas koj yuav tau them rov qab tom qab koj kawm tiav lossis tsis kawm ntawv lawm. Muaj tej hom nyiaj txais uas koj yuav tau them thaum koj tseem kawm ntawv. 
     
  • Hom nyiaj haujlwm- kawm ntawv (work-study) yog cov nyiaj pabcuam menyuam kawm ntawv ua cov haujlwm pom zoo los ntawm lub tsev kawm ntawv uas lawv mus.
     

Feem ntau cov tsev kawm ntawv hauv lub xeev thiab tsev kawm qib siab kuj muaj kev pabcuam los pab kom cov menyuam kawm ntawv muaj feem tau nyiaj txaus mus kawm tiav qib siab. Yuav kom tau txais nyiaj pab kawm ntawv, koj yuav tau ua daim ntawv hu ua “Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA). Daim ntawv no nug txog cov nyiaj uas khwv tau los ntawm leej niam txiv (nrog rau niam txiv tshiab) thiab ntawm cov menyuam kawm ntawv.

Daim ntawv FAFSA mus nrhiav tau ntawm www.fafsa.ed.gov (lus Askiv xwb). Koj muaj feem sau hauv online lossis luam tawm sau ces muab xa mus. Yog koj yuavtsum tau ib daig uas tsis tau sau xa tuaj rau koj ces hu rau 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243. Yog koj tsis hnov lus zoo, tiv tau TTY ntawm 1‑800‑730‑8913.

CIM CIA: Daim ntawv FAFSA yog ua dawb xwb. Ceevfaj tej lub vassab uas hais tias muaj daim FAFSA thov thiab sau nqi. Lawv feem ntau yuav yog cov vassab muaj qhov .com sites. Saib kom zoo tias lub vassab qhov chaw nyob yog lub tseem!