Ka Caawinta Ilmahaaga Codsiga Gargaarka Dhaqaale

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Sannad walba dowlada dhexe waxa ay siisaa malyuumaad doolar oo gargaar dhaqaale ah ardayda. Gargaarkani waxa uu noqon karaa deeq, amaah, ama shaqo-waxbarasho ah.

  • Deeqdu waa lacag aan lagaa rabin inaad dib u bixiso.   
  • Amaahdu waa lacag badanaa aad dib u bixinayso ka dib kolka aad qalin jabiso ama aad joojiso iskuul dhigashada. Waxaa jira qaar ka mid ah amaahda oo ay khasab tahay inaad bil walba dib u bixiso inta aad wali iskuulka ku jirto.
  • Shaqada-waxbarashada ahi waa barnaamij maalgeliya shaqo  ardayda qabato oo ay ansaxiso jaamacada ay dhigtaan.

Gobolada intooda badan iyo jaamacadu sidoo kale waxa ay leeyihiin barnaamijyo gargaar si loo caawiyo si kolkaa ay ardaydu u awoodaan inay dhameeyaan jaamacad. Si aad u hesho gargaar dhaqaale waa khasab inaad buuxisato “Codsi Lacag La’aan ah Gargaarka Dhaqaale ee Dowlada dhexe”  (FAFSA). Codsigani waxaa uu waydiistaa dadka akhbaarta dakhliga ee waalidka (oo ay ku jiraan waalidka hooyada ama aabaha ay is qabaan) iyo ardayga.

Codsiga (FAFSA) waxaa laga heli karaa shabakada www.fafsa.ed.gov. Waxa aad ka buuxin kartaa khadka (online) ka ama waxa aad daabici kartaa nuqul ka dinba boostada ku soo diri kartaa. Hadii aad u baahan tahay in foom banaan laguu soo diro wac 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). Hadii aadan dhagaha si fiican wax uga maqal, la xiriir khadka (TTY) ee ah 1-800-730-8913.

OGOW: Codsiga (FAFSA) waa lacag la’aan in la buuxiyaa. Ka taxadar shabakadaha (website) ku baaqa buuxinta codsiyada (FAFSA) lacagtana ku soo dalaca dadka. Inta badan waa rugo (.com) ah. Hubi in ciwaanka shabakadu (web) uu yahay midka saxda ah!