‘Public Charge’ yog dabtsi?

Tus sau
Mid-Minnesota Legal Aid

‘Public Charge - yog ib tug neeg txawv tebchaws uas tau txais ib yam lossis ntau yam nyiaj pab los ntawm tsoom fwv ntev dua 12 hli nyob ntawm 36 hlis rau cov neeg tuaj txawv tebchaws tuaj rau hauv US, thiab rau ib txhias neeg txawv tebchaws nyob hauv US, uas tab tom ua ntaub ntawv thov daim npav ntsuab thawj zaug.  Public charge mam txiav txim siab seb ib tug neeg puas ‘pom zoo cia nkag’ lossis tsis pom zoo cia nkag los ntawm txoj kev txiav txim siab seb lawv puas yuav toob kas kev pab nyiaj ntawm tsoom fwv yam tom ntej. Nyob rau 2019, Trump cov thawj coj sim muab cov public charge ua kom nyuaj tshaj. Biden’s USCIS thiab Homeland Security tau tshaj tawm tias lawv yuav tsis siv Trump txoj kev cai public charge.

Nug ib tug kws lij choj seb cov kev pab twg koj thiab koj tsev neeg muaj feem tau, thiab seb public charge puas raug koj. Legal Aid yog pab dawb thiab tsis pub leej twg puab.

Mid-MN Legal Aid:  (800) 292-4150 (9:00 am – 4:00 pm)