Rov Hais Dua txog Txuj Ci Tshiab Pab Neeg: Isalas Them Tus Kheej

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias yuav ua li cas thiaj coj rov qab los hais dua ntawm koj lub tuam txhab isalas them tus kheej yog tias lawv tsis kam ua li qhov koj thov rau khoom txujci tshiab pab neeg.