Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Rov Hais Dua txog Txuj Ci Tshiab Pab Neeg: Isalas Them Tus Kheej

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Daim ntawv qhia no yog qhia cov kauj ruam koj ua thaum qhov isalas them tus kheej tsis kam them qhov txuj ci tshiab pab neeg.  Coob qhov chaw isalas them tus kheej siv los lus “khoom kho mob kav ntev” lossis DME, es tsis yog txuj ci tshiab pab neeg.

Yog xav paub ntxiv txog qhov coj rov mus hais dua qhov Medical Assistance tsis kam, saib peb daim ntawv qhia Rov Hais Dua txog Txuj Ci Tshiab Pab Neeg: Medical Assistance.