Rov Hais Dua txog Txuj Ci Tshiab Pab Neeg: Medical Assistance

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Lub Minnesota Department of Human Services (DHS) khiav lub khoomkas Medical Assistance (MA).  Mws muaj ob peb txoj kev txawv koj yuav tau kho mob:

  • Koj tau MA ncaj qha los ntawm DHS.  Qhov no hu uas them-rau-kev pab Medical Assistance.
  • Tej zaum koj tau MA tabsis tau kev pab kho mob los ntawm lwm qhov chaw.  Qhov no hu tswj kev kho mob.
  • Tej co neeg tau MA txais kev pab ntxiv los ntawm cov khooskas los ntawm tsev thiab zej zog cov khoos kas pab.  Cov khooskas pab neeg nyob hauv tsev (waiver program) no yog khiav los ntawm lub nroog.

Tagnrho 3 lub khooskas pab them tej txuj ci tshiab rau neeg siv.