Rov Mus Nqa Khoom Tom Qab Koj Tsiv Tawm

Tus sau
Education for Justice

Yog koj raug ntiab tawm, tsiv tawm, lossis khiav koj lub tsev thiab koj tso tseg koj tej yam khoom cia, muaj ib co cai hais txog qhov tus tswv tsev muaj feem ua li cas rau cov khoom ntawd. Tus tswv tsev tsis muaj feem muab povtseg rau nraum zoov.