SSI Kev Tawm Tsam

Tus sau
Education for Justice

Social Security yuav tsum tau xa ntawv tuaj ceeb toom hais tias koj yuav tsis tau nyiaj laus, txiav koj nyiaj lawm los yog muab koj nyiaj SSI txo. Yuav kom tau nyiaj SSI mas, koj yuav tsum muaj tsawg kawg mas 65 xyoos los yog qhia tau hais tias koj xiam oob khab ntev los lawm es txwm koj txoj kev ua hauj lwm. Kev mob hlwb los yog lub cev ntaj ntsug los tau. Koj muaj cai mus tawm tsam SSI txoj kev txiav txim yog hais tias koj xav tias lawv txiav txim tsis yog lawm. Thawj kauj ruam ntawm kev tawm tsam yog hu ua “rov luj/xav dua (reconsideration).” Peb yuav hu qhov no ua “recon.”

Koj mus muab tau cov ntawv dawb los ntawm Social Security Administration. Hu 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Koj kuj mus muab tau cov ntaub ntawv hauv computer. Xa koj daim ntawv tawm tsam hauv computer tuaj rau www.ssa.gov (lus Askiv xwb).