Racfaanka SSI

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
Ogow: Cudurka safmarka ah ee COVID-19, dartiis, dhageysiga dacwadaha SSA waxaa inta badan hadda lagu qaadayaa telefoonka.

Badbaadada Bulshada waa in ay kuu soo dirtaa ogaysiin qoraal ah oo lagu diiday codsigaaga, lagu jaray ama la yareeyay dakhligii SSI. Si aad u hesho SSI, waan in aad ugu yaran jirtaa 65 sano ama aad muujisaa in aad leedahay naafo waqti dheer qaatay oo kaa reebaysa in aad shaqayso. Waxay noqon kartaa naafo xagga maskaxda ah, ama jirka ah. Waxaad xaq u leedahay in aad racfaan ka qaadatid go’aanka laga qaatay dalab kaagi SSI haddad u malaynayso in uu khalad yahay.

Foomamka :
Waxaad si lacag la’aan ah uga heli kartaa foomka xafiiska Maamulka Badbaadada Bulshada. Wac 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Waxaad kaloo foomka ka heli kartaa, aadna ka diri kartaa  racfaankaaga si toos ah (xiriir) ah www.ssa.gov.