SSI Them Nyiaj Tshaj

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm
Cim Cia: Vim tus kab mob COVID-19, SSA yuav tsis sau rov qab cov nyiaj them tshaj rau koj. Tab sis yuav tsis cia li ntawm. Koj yuav tsum nrog lawv tham. Hu koj lub hoobkas SSA thiab nug lawv.

Raug them tshaj txhais tias koj tau nyiaj SSI ntau tshaj qhov koj yuav tsum tau. Qhov no tshwm sim vim koj lossis Social Security ua ib qhov yuam kev. Txawm tias yog lawv ua yuam kev los, Social security muaj feem hais kom koj them cov nyiaj rov qab.