Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Tus Neeg Tsev Hais Plaub Taw los Sawv Cev rau Tus Menyuam yog Dab tsi?

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Daim ntawv qhia tseeb no qhia tias tus neeg tsev hais plaub taw los sawv cev rau tus menyuam “guardian ad litem” yog leej twg thiab lawv cov hauj lwm yog dab tsi. Tsis tas li ntawm nws qhia hais tias tus neeg tsev hais plaub taw los sawv cev rau tus menyuam txawv ntawm tus neeg muaj cai los saib xyuas “guardian.”  Tej zaum nws yuav teb tsis tas koj cov lus nug. Nyob rau hauv tsev hais plaub, yog koj muaj lus nug tias leej twg sawv cev rau tus menyuam, leej twg sawv cev rau tus niam txiv, lossis leej twg muaj txoj cai muab ib tus kws lij choj, nug tus kws txiav txim tam sim ntawm.