Niam txiv Sijhawm Saib Menyuam thiab Niam txiv Kev Npaj

Tus sau
Education for Justice

Thaum niam txiv sib cais lawm, feem ntau lub tsev hais plaub xav kom leeg niam thiab txiv nyob hauv cov menyuam lub neej.  Niam txiv sijhawm saib menyuam yog lub sijhawm niam/txiv siv sijhawm nrog tus menyuam.  Tsis hais menyuam nrog leejtwg nyob lossis yam tau menyuam li cas. Niam txiv sijhawm saib menyuam yog tib yam li mus siab menyuam.

Cov plaub sib nrauj thiab menyuam nrog leejtwg nyob no nyuab thiab cuab tshuam cov kevcai tseem ceeb.  Zoo dua mus ntsib tus kws lij choj kom pab tswv yim.  

Hais Ntxiv Txog Niam Txiv Cov Kev Npaj