Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Waa Maxay Mas’uulka Ka Caawiya Dacwadda?

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Qoraalkan waxa aad ku ogaan doontaan mas’uulka maxkamadda iyo waxyaabaha ay qabtaan. Waxa kale oo ku ogaan doontaan faraqa u dhaxeeya mas’uulka iyo wakiilka maxkamadda. Waxaa laga yaabaa in looga jawaabo dhamaan su’aalaha qabtaan. Dhageysiga Maxkamadda, haddii aad wax su’aal ka qabto yaa u doodaya ilmaha, yaa u doodaya waalidka, ama yaa xaq u leh qareen, weydii qaaliga markiiba.