Yam Niam Thiab Txiv Yuavtsum Paub Txog Menyuam Uas Khiav Tawm Ntawm Tsev

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias cov niam txiv lossis cov neeg saib xyuas yuav tsum paub txog thaum lawv cov menyuam khiav tawm hauv tsev lawm.

*“Leej niam txiv” yog lo lus siv hauv daim ntawv no los txhais tias niam thiab txiv, tus neeg muaj cai saib xyuas lossis tus neeg muaj cai tu menyuam.