Yog Kuv Niam Thiab Txiv Txojcai Ua Naim Ua Txiv Raug Tshem Tawm Lawm, Kuv Rov Qab Mus Tsev Puas Tau?

Tus sau
Education for Justice

Thaum 2013, Minnesota Cov Tsim Tsa Kevcai (Legislature) tso tawm txoj kevcai Family Reunification Act kom tsev neeg rov los nyob uake.  Txoj kevcai no cia tus txiav txim plaub rov tsim tsa (muab rov qab) niam/txiv cov cai uas raug tshem tawm hauv Tsev Hais Plaub Menyuam Yaus. 

Ua tau qhov no tsawg zaus xwb.  Daim ntawv qhia no qhia txog rov tsim tsa thiab tej yam koj yuav tsum paub yog koj xav rov mus tsev nrog koj niam thiab txiv.