Yuav ua li cas yog kuv tsis them cov se rau kuv lub tsev? Vajtse Poob Tsis Them Se

Tus sau
Education for Justice

Ceev faj!

Yog koj poob qab them cov se rau koj lub tsev, koj poob tau koj lub tsev thiab tus peev koj muaj! Qhov no hu uas vajtse poob tsis them se. Saib kom zoo rau cov ntawv ceeb toom tuaj  ntawm koj lub zos, koj lub nroog, thiab los ntawm lub Xeev Minnesota. Muaj caij nyoog nruj heev cuam tshuam.

Thaum ib tug neeg tsis them nws cov se rau vajtse, nws lub tsev poob mus rau lub xeev. Tabsis kev poob nws lub tsev (forfeiture) khiav los ntawm lub nroog uas lub tsev nyob rau. Koj lub nroog chav chaw ua haujlwm sau se yog qhov koj tiv tauj thiab hauv paus nrhiav ntaub ntawv.