Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

MMLA-Minneapolis Tax Law Project

Xadka dakhliga 300%
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey 9/21/2020

MMLA-Minneapolis Tax Law Project

MMLA-Minneapolis provides legal advice, brief services, and extended representation for many IRS debt collection issues. Legal Topics include but are not limited to the subjects listed in the Legal Topic section. Please contact us with questions. 

Service areas
statewide