Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Il-marinta Iskaa isu Caawinta ah

Ku soo dhawoow Maktabada LawHelpMN

Riix mawduuc ama isticmaal santuukha baarida si aad isha u mariso maktabada hoose.

Iskaa-u-Baarida Maktabada (Self Help Library)

Fiir fiiri mowduucyada dhanka sharciga ah ee hoose ama isticmaal santuukha baarida si aad hesho akhbaar