Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Bartaha Afka Ingiriiska: Xaquuqdaada ah Helida Tacliin Sinaan ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Bartayaasha afka Ingiriisku (ELL), ee sidoo kale loogu yeero Ingiriis Af Labaad ah (ESL), waxa ay xaq u leeyihiin inay ku helaan fursado u sinaan tacliinta iskuulka ah. Taa macnaheedu waa waxaa jira nidaamyo ah sida uu iskuulku uu uga caawiyo ardaydaa inay ku najaxaan tacliintooda.