Cov Cai Pab Them Nqi Tsev rau Cov Neeg Raug Ua Phem Rau Hauv Tsev thiab Yuam Deev

Tus sau
Education for Justice

Pib lub Ib hli hnub tim1, 2024, ntau cov kev cai lij choj txog vaj tse hloov lawm. Peb tab tom ua haujlwm los hloov tshiab cov kev pab ntawm no. Txog thaum peb ua tiav, ib co kev cai lij choj tseem ceeb tej zaum yuav tsis muaj lossis tsis yog. 

Yog koj muaj lus nug txog cov kev cai lij choj tshiab thiab lawv raug koj qhov teebmeem, hu Legal Aid ntawm  1-(877) 696-6529 lossis tiv tauj HOME Line ntawm  612-728-5767 lossis   https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/.

Daim ntawv qhia no tham txog cov cai koj muaj txog txais kev pab them nqi xauj tsev yog tias koj lossis ib tug hauv tsev neeg raug ntaus hauv tsev thiab ua quab yuam deev.