Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah.

Waxaa qoray
Education for Justice

Laga bilaabo 1, bisha Janaayo 2024, dhowr sharciyadda guryaha ah ayaa isbedelay. Waxa aan ka shaqeynaynaa inaan ka cusboonaysiino ilahayaga isbedeladaa. Inta aan ka dhamaynayno hawshaa, waxaa laga yaabaa in akhbaar muhiim ah oo dhanka sharciyada ahi ay maqnaato ama ay khaldanaato. 

Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan sharciyadda cusub iyo haddii ay xaaladaadda saameeyaan,  ka wac xafiiska Gargaarka Dhanka Sharciyadda (Legal Aid) khadka ah 1-(877) 696-6529 ama kala xiriir hay'adda HOME Line khadka ah 612-728-5767 ama gal barta https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa xaquuqdaada ah helida guryaha kiradooda la kabo haddii adiga ama qoyskaagu aad tihiin dhibayaal dhib ka soo gaaray dagaal qoyska dhexdiisa ah ama faraxumayn dhanka galmada ah.