Daim Ntawv Tiv Thaiv Thiab Daim Ntawv Tiv Thaiv Kom Zes Tsis txhob tau

Tus sau
Education for Justice

Phau ntawv no pab kom koj nkag siab tias daim ntawv tiv thaiv Order for Protection (OFP) yog dabtsi, yuav mus nqa kom tau ib daim li cas, thiab daim ntawv tiv thaiv OFP txawv li cas rau daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Order (HRO).

Phau ntawv no tej thaum muab tus neeg tsim txom lwm tus hu ua ib tug txiv neej thiab tus neeg raug tsim txom yog ib tug poj niam.  Ib tug neeg raug tsim txom los yog tus neeg tsim txom lwm tus kuj yog poj niam thiab txiv neej los tau.

Tshooj 2. Kuv mus muab li cas thiaj tau daim ntawv tiv thaiv OFP?

Kuv mus muab li cas thiaj tau daim ntawv tiv thaiv OFP

Muab koj tau daim ntawv tiv thaiv OFP koj yuav tsum nqa kom tau daim ntawv thov, muab sau kom tiav, thiab xa mus rau nram tsev hais plaub.  Lub tsev hais plaub koj mus yeej mus tau rau nram cov chaw no:

 • lub zos county es koj nyob LOS YOG
 • lub zos county es tus neeg tsis txom koj nyob LOS YOG
 • lub zos county es qhov kev txim txom tshwm sim LOS YOG
 • lub zos county es koj muaj rooj plaub sib hais hauv tsev neeg (family court case)
   

Koj tsis tas them ib tug nqi xa daim ntawv.

Koj tsis tas muaj ib tug kws lij choj.

Tag nrho ntawm ntawv tshooj ntawv no qhia koj txog cov kauj ruam ib theem zuj zus kom thov tau daim ntawv tiv thaiv OFP.

THEEM 1: Mus nqa daim ntawv foos (forms)

Daim ntawv koj yuav tsum tau mus nqa kom thov rau daim ntawv tiv thaiv OFP yog daim ntawv "Petitioner's Affidavit and Petition for Order for Protection."

 • Daim ntawv Afffidavit is daim ntawv teev cov lus muaj tseeb.  Koj muab cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej thiab koj piav txog qhov raug tsim txom ntawm tus txij nkawm (domestic abuse). Koj tsis tas sau koj lub chaw nyob rau hauv daim ntawv teev lus affidavit.  Koj yeej nug lub tsev hais plaub kom nws tsis txhob pub koj lub chaw nyob rau leej twg pom.
   
 • Daim ntawv Petition qhia rau lub tsev hais plaub qhov koj xav kom lub tsev hais plaub ua dabtsi.  Koj muab qhov koj xav kom tsev hais plaub txiav txim teeb rau hauv daim ntawv tiv thaiv OFP.  Saib “Tiv thaiv tau kuv li cas los ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP?” ntawm Tshooj 1.
   

Yeej muaj cov neeg sawv cem tawm tsam rau qhov raug tsim txom los ntawm txij nkawm (domestic abuse) no yuav pab tau koj txog cov kauj ruam no.  Lawv qhov kev pab yog pab dawb thiab yeej tsis pub qhia rau lwm tus sab nraud li.  Nriav kom tau ib tug nyob ib puag ncig ntawm koj:

 • Hu rau lub chaw National Domestic Violence Hotline ntawm (800) 799-7233 los yog (800) 787-3224 (TTY)
 • Mus rau hauv Violence Free Minnesota vfmn.org thiab nias “Get Help” kom pom cov npe teev cia ntawm cov koos haum hauv koj lub zos county.
   

Muaj 3 txoj kev koj muab tau daim ntawv thov no:

1. Mus rau hauv lub tsev hais plaub es qhia lawv tias koj xav thov daim ntawv tiv thaiv OFP.  Tus neeg ua hauj lwm hauv tsev hais plaub muab daim ntawv koj xav tau rau koj.

 • Hauv lub zos counties Hennepin thiab Ramsey, muaj ib co chaw ua hauj lwm tshwj xeeb hauv lub tsev hais plaub pab koj ua ntaub ntawv thov daim ntawv tiv thaiv OFP. Qhov kev pab no yog pab dawb.
  • Rau lub zos counties Hennepin, hu rau lub chaw pab rau cov neeg rau tsim txom Domestic Abuse Service Center (DASC) ntawm (612) 348-5073 
    
  • Rau lub zos counties Ramsey, hu rau lub chaw ua hauj lwm pab rau cov neeg rau tsim txom/saib tsis tau ntawm (651) 266-5130
    

   LOS YOG

2. Muab daim ntawv no hauv online kom koj thiaj li ua kom tiav ua ntej mus rau hauv lub tsev hais plaub.

 • Mus rau www.mncourts.gov/forms
 • Nias “Domestic Abuse”
 • Nias “Filing an Order for Protection”
 • Nyeem cov kev cob qhia kom zoo zoo
   

   LOS YOG

3. Ua kom tiav thiab xa daim ntawv no hauv online es siv lub tsev hais plaub qhov court’s Guide and File interview (lus Askiv xwb).  Qhov program no pab koj tsim ib daim ntawv kom nug lub tsev hais plaub kom tau daim ntawv tiv thaiv OFP.  Nws ua tau es yog nws nug koj ib co lus nug.  Nws siv koj cov lust eb koj ua daim ntawv kom tiav.  Koj yeej xa tau daim ntawv no mus rau hauv lub tsev hais plaub es yog xa hauv computer mus (electronically).  Los yog koj yeej luam tau tawm thiab nqa nrog koj mus nram tsev hais plaub tim ntsej tim muag es muab rau lawv.

Pib qhov Guide and File interview:

THEEM 2: Sau rau hauv daim ntawv foos (forms)

Muaj ob ntu tseem ceeb ntawm diam ntawv no.  Tom qab koj qhia cov ntaub ntawv txoj koj tus kheej thiab ib tug neeg twg es xav tau qhov kev tiv thaiv, koj:

 1. Piav ib qho zuj zus txog qhov raug tsim txom
   
 2. Qhia rau lub tsev hais plaub hom tiv thaiv twg koj xav tau thiab vim li cas
   

1. Piav ib qho zuj zus txog qhov raug tsim txom – Qhia kom ntxaws
Nws muaj ntau yam kev ua phem/tsim txom. Lub tsev hais plaub yuav txiav txim seb koj qhov teeb meem puas yuav poob rau cov lus tshab txhais raug cai los ntawm kev tsim txom tus txij nkawm (domestic abuse).  Piav kom ntxaws li ntxaws tau thiab muab tej qho los piv txwv txog qhov tau tshwm sim li kom muab tau.  Lub tsev hais plaub yim tau xov lus piav kom ntxaws thiab meej, qhov kev nkag siav ntawd lawv txog qhov tshwm sim rau koj yim paub zoo.  Qhia kom meej li meej tau.  Tsis txhob siv cov lus tias “nws tsim txom kuv” los yog “nws rais los ua ib tug neeg ntaus neeg.”  Txhob hais li ntawd, qhia rau lub tsev hais plaub:

 • Thaum twg qhov kev raug tsim txom tshwm sim? Qhia kom paub txog hnub vasthib.  Yog koj tsis nco qab hnub twg kiag lawm, qhia rau lub tsev hais plaub lub hli twg thiab xyoo twg nws tshwm sim.
 • Qhov kev raug tsim txom tshwm sim qhov twg? Haum tsev? Hauv koj lub tsheb? Pem hauj lwm?
 • Koj puas raug mob ntawm daim nqaij daim tawv?  Yog tias raug, qhia rau lub tsev hais plaub tias koj raug mob li cas.  Koj tus neeg tsim txom kom puas siv lub nrug ntaus koj koj? Lawv puas qhib xib teg thaum lawv xuas ncuav pias rau koj? Lawv puas thawb koj ntawm koj lub xub ntiag thiab koj vau nrab qaum ua ntej (backward)?
 • Koj puas raug mob qhov twg li?  Qhia rau lub tsev hais plaub txog tej qho doog, raug hlais/nqaij ntuag, los yog liab tej thaj.  Koj puas los ntshav ntswg los yog di ncauj ntuag? Koj txhais caj npab puas mob ntawm qhov lawv ntsiab koj?  Koj puas mus cuag tus kws kho mob?
 • Koj tus neeg tsim txom koj hais li cas? Siv kiag cov lus es nws hawv koj.  Txawm tias koj tus neeg tsim txom koj siv cov lus phem los yog hu koj rau npe tsis zoo, koj yuav tsum sau kiag lawv cov lus lawv siv rau hauv daim ntawv.
 • Lawv lub cev coj tus yam ntxwv zoo li cas?  Lawv lub ntsej muag puas liab thaum lawv nthe? Puas yog lawv sawv saum toj koj nrog lawv sab tes nyem lub nrig?
   

Nov yog ob qho piv txwv, ib qho mas tsis ntxaws txaus thiab ib qho mas piav ntxaws heev:

Piv txwv tsis zoo txog cov lus tsis ntxaws
Wb sib cav.  Tus neeg respondent qw nrov nrov tuaj rau kuv thiab kuv ntshai.

Piv txwv zoo txog cov lus ntxaws
Hmo Thursday tag los no, Lub Kaum Hlis 11, 2020, wb tham txog wb tus menyuam.  Tus neeg respondent qw nrov nrov tias kuv yuav tsum tau ua raws nraim li nws hais tsis li ntawd ces kuv yuav muaj kev tu siab.  Kuv thaub qab thaum nws los ze zog kuv.  Kuv thaub qab mus ti nkaus daim phab ntsa hauv lub tsev mov.  Nws sawv ze kuv heev es kuv yeej hnov nws cov qhaub ncaug dhia tuaj rau kuv lub ntsej muag thaum nws nthe.  Kuv ntshai heev vim tias tau ib lub hlis tag los no, thaum nws hais tias kuv yuav tsum tau ua li nws hais tsis li ces kuv yuav muaj kev tu siab, nws ntsiab kuv ob sab caj npab thiab muab kuv ncho.  Kuv ntshai heev tias tsam ces nws rov qab ua rau kuv raug mob dua.  Kuv nkag kiag hauv nws sab caj npab thiab khiav tawm ntawm lub tsev

2. Qhia rau lub tsev hais plaub kom paub tias hom tiv thaiv twg koj xav tau thiab vim li cas

Saib "Tiv thaiv tau kuv li cas los ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP?" ntawm Tshooj 1 kom tau cov piv txwv ntawm tej yam koj yeej nug tau kom lub tsev hais ua. Yog koj nug kom lub tsev hais plaub ua qee yam, koj yuav tsum muaj ib rooj sab laj. Nyeem ntawm ntu “Kuv puas yuav tau muaj rooj plaub sab laj (hearing) es kuv thiaj li tau daim ntawv tiv thaiv OFP?” ntawm Tshooj 1 kom paub txog cov kev tiv thaiv es koj yuav tsum muaj rooj sab laj. 

Qhia rau lub tsev hais plaub vim li cas koj thiaj li xav tau yam es koj nug kom tau.  Qhia kom meej thiab muab cov laj thawj kom zoo txog tias vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau qhov ntawd.  Piv txwv, yog koj nug kom muab cai rau koj txiav txim siab rau koj tus menyuam (custody).  Qhia rau lub tsev hais plaub vim li cas koj thiaj li xav yog tus muaj cai rau koj txiav txim siab rau koj tus menyuam (custody).  Tus menyaum puas ntshai tus neeg tsim txom lwm tus? Koj puas yog tus tu tus menyuam nkaus xwb?

THEEM 3: Xa daim ntawv foos (forms)

Nqa daim ntawv thov es ua tiav lawm mus rau nram lub tsev hais plaub thiab muab rau lawv.  Hauv ntau lub tsev hais plaub, tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub txais cov ntawv ntawm koj ces muab cov ntawv rau tus neeg txiav txim.

Yog koj siv qhov xav phaj hauv online (“Guide and File”) ua kom tiav kom daim ntawv thov, koj yeej xa tau cov ntawv no hauv computer mus (electronically).

Tsuas yog tus neeg txiav txim thiaj li txiav txim saib seb koj puas tau daim ntawv tiv thaiv OFP.

Yuav ua cas yog tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub los yog tus neeg seev cev rau kuv (advocate) qhia rau kuv tias kuv nug tsis tau daim ntawv tiv thaiv OFP?

Yog tias tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub hais tias koj nug tsis tau daim ntawv tiv thaiv OFP:

 • Nug kom ntsib tau tus neeg txiav txim thiab piav qhia tias vim li cas koj yuav tsum muaj ib daim ntawv tiv thaiv.
   

Yog tias tus neeg sawv cev (advocate) los yog ib tug kws lij choj hais tias koj nug tsis tau daim ntawv tiv thaiv OFP:

 • Tej zaum koj yeej tseem nug kom tau ib daim.  Tej zaum lawv kuj ho tsuas qhia rau koj txog qhov lawv xav tias tus neeg txiav yuav tsis muab daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj.  Koj yuav tsum nug seb vim li cas lawv thiaj li xav tias kom koj tsis txhob nug kom tau daim ntawv tiv thaiv. Qhov lawv qhia rau koj kuj yuav pab koj kho qhov teeb meem ntawm koj daim ntawv thov. Tus neeg txiav txim tsuas muab tau daim ntawv tiv thaiv rau koj yog tias qhov koj raug tsim txom yeej poob rau qhov kev tshab txhais ntawm txoj cai hais txog kev tsim txom ntawm tus txij nkawm (domestic abuse).  Tej zaum koj ho tsis nco qab sau qhia tej yam ntaub ntawv tseem ceeg kom poob rau qhov kev tshab txhais.

THEEM 4: Npaj nqa daim ntawv mus cev rau ("service”)

Cov ntawv koj ua tiav kom nug tau daim ntawv tiv thaiv OFP yuav tsum tau muab rau tus neeg tsim txom lwm tus neeg yam muab rau nws txawv zog.  Qhov no hu tias “service of process,” los yog “service.” Qhov no txhais tau tias ib tug neeg twg es tsis yog koj nqa daim ntawv no mus cev rau tus neeg tsim txom lwm tus neeg tim ntsej tim muag.  Tus tub ceev xwm (sheriff los yog police officers) feem ntau nqa (serves) daim ntawv no mus cev rau.  Tabsis cov laus neeg-es tsis yog koj-kuj pub nqa (serve) daim ntawv no mus rau thiab.

Yog tias koj siv tus tub ceev xwm (sheriff los yog police officers), yuav tsis muaj nqi tsub rau koj them.  Tabsis koj kuj yuav tsum tau nqa daim ntawv no mus rau tus tub ceev xwm ntawm koj tus kheej.  Tus tub ceev xwm feem ntau nyob hauv los yog ze ntawm lub tsev hais plaub.  Qhia rau tus tub ceev xwm tag nrho tej yam koj paub tias tus neeg tsim txom lwm tus nyob rau qhov twg.  Nyob rau tej lub zos, tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub mam li muab daim ntawv no rau tus tub ceev xwm nqa mus.

Yuav ua cas yog tias kuv tsis paub tus neeg tsim txom lwm tus nyob qhov twg?

Koj yeej tseem nug kom tau daim ntawv tiv thaiv OFP.  Yog tias tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub hais tias koj yuav tsum paub tias tus neeg tsim txom lwm tus nyob qhov twg, koj yeej muab tau:

 • qhov chaw nyob qub es koj paub
 • ib tug phooj ywg los yog tus txheeb ze lub tsev es koj xav tias tej zaum nws nyob ntawd
 • lub chaw nyob ntawm qhov chaw ua hauj lwm
   

Yog tias kuv tsis paub tus neeg tsim txom lwm tus nyob qhov twg thiab yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau, nug kom siv lwm lub tswv yim nqa (serve) daim ntawv no mus.  Qhov no hu ua “alternate service”.  tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub los yog tus neeg sawv cev (advocate) muaj cov ntawv kom pab koj nug kom tau qhov nqa daim ntawv es siv lwm lub tswv yim (alternate service). 

Yog tias tus tub ceem xwm sim nqa (serve) daim ntawv rau tus neeg tsim txom lwm tus thiab nws khiav nkaum kom txais txhob tau daim ntawv, tej zauj koj kuj pub muab (serve) daim ntawv no rau nws es yog muab daim ntawv ceeb toom luam rau hauv ntawv xov xwm.

Muab (serve) daim ntawv no rau es yog luam tawm hauv ntawv xov xwm, koj yuav tsum tau xa daim ntawv teev lus affidavit rau lub tsev hais plaub es hais tias:

 1. tus tub ceem xwm sim nqa (serve) daim ntawv rau tus neeg tsim txom lwm tus thiab nws khiav nkaum kom txais txhob tau daim ntawv

  THIAB
   
 2. koj xav daim qauv ntawm daim ntawv petition mus rau lub chaw nyob qub es koj paub LOS YOG koj tsis paub ib lub chaw nyob ntawm nws li.
   

Yuav muaj dabtsi tshwm sim yog tias cov ntaub ntawv no tsis tau nqa (serve) ua ntej rooj sab laj (hearing) hauv tsev hais plaub?

Koj yeej tseem tau mus ntawm rooj sab laj (hearing) hauv tsev hais plaub! Yog koj tsis tshwm tus neeg txiav txim yuav muab kom daim ntawv thov tiv thaiv OFP tshem tawm.  Yog tias tus tub ceem xwm nrhiav tsis tau tus neeg tsim txom lwm tus, koj yeej nug tau tus neeg txiav txim ntawm rooj sab laj kom pub muab (serve) daim ntawv no xa hauv pais xab nis mus los yog luam daim ntawv ceeb toom rau hauv ntawv xov xwm.  Koj yuav tsum tau ua ib daim ntawv thov yog yuav muab daim ntawv nqa mus es siv lwm lub tswv yim.  Nug tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub kom muab daim ntawv “alternate service” rau koj.

Yog tias qhov no tshwm sim, tus neeg txiav txim teem ib lub caij tshiab rau rooj sab laj.  Koj yuav tsum tau mus ntawm rooj sab laj tshiab no kom tau koj daim ntawv tiv thaiv OFP.  Yog tias koj muaj daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP, lub tsev hais plaub yuav muab ib daim tshiab rau koj kom kav txog rooj sab laj teem tshiab.

Qhov nqa daim ntawv no mus yuav tsum nqa kom raws cai, kom raws sij hawm, tsis li ntawd ces koj yuav tsis tau koj daim ntawv tiv thaiv OFP.  Yog koj muaj teeb meem nrog qhov kev nqa (service) daim ntawv no mus, xav tias tej zaum yuav tsum tau nrog ib tug kws lij choj los yog tus neeg sawv cev advocate tham.  Lawv yeej pab tau koj ua tej yam kom muaj teeb meem ua ntawm koj tus kheej. Hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529 lossis mus nrhiav kev pab los ntawm lwm cov kev pabcuam ntawm www.lawhelpmn.org/hm/providers-and-clinics.

THEEM 5: Tshawb kom paub seb puas muaj ib lub caij teem rau rooj sab laj (hearing)

Yog tias koj tau daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP, tus neeg tsim txom lwm tus kuj nug kom muaj rooj sab laj txawm tias koj tsis nug. Tus neeg tsim txom lwm tus muab 5 hnub rau nws nug kom tau rooj sab laj tom qab (served) (txais tau cov ntawv). Yog tias koj tsis tau txais ib daim ntawv ceeb toom xa tuaj, kav tsij hu lub tsev hais plaub ua ntu zus seb tus neeg tsim txom lwm tus puas nug kom muaj rooj sab laj. Yog koj tsis mus ntawm rooj sab laj hauv tsev hais plaub, tus neeg tswm txom lwm tus kuj tshem tau daim ntawv tiv thaiv OFP. Koj yuav tsis muaj kev tiv thaiv.

THEEM 6: Mus nram tsev hais plaub mus mloog rooj sab laj (court hearing)

 • Yog koj nug kom muaj rooj sab laj, nws yuav tsum tshwm sim tsis pub dhau 7 hnub thaum tus neeg txiav txim koj npe rau daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP. 
 • Yog tias tus neeg txiav txim tsis kos npe rau daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP, rooj sab laj yuav tsum tshwm sim tsis pub dhau 14 hnub thaum tus neeg txiav txim koj npe rau daim ntawv teem rooj sab laj (Order for Hearing)
 • Yog tias koj tsis nug kom muaj rooj sab laj tab sis tus neeg tsim txom lwm tus nug, rooj sab laj yuav tsum tau teem li ntawm 8 rau 10 hnub thaum tus neeg tsim txom lwm tus nug.
   

Yog koj tsis mus ntawm rooj sab laj, lub tsev hais plaub yuav tsis muab daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj. Txawm tias koj twb yeej tau daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP, nws yuav tsis muaj nuj nqi dabtsi lawm yog tias tus neeg txiav txim teem rooj sab laj thiab koj tsis mus.

Yog koj mus tsis tau ntawm rooj sab laj, nug kom muab rooj sab laj no ncua rau lwm hnub.  Qhov no hu ua continuance.  Lub tsev hais plaub yeej ua tau li nov yog tias koj yeej muaj qab ntxhiab zoo txaus.  Piv txwv, yog koj mus pw hauv tsev kho mob los yog tseem nrhiav ib tug kws lij choj sawv cev rau koj.  Yuav kom tau qhov ncua sij hawm continuance nov koj yuav tsum tau tiv tauj lub tsev hais plaub, qhia rau lawv tias koj muaj ib rooj sab laj txog daim ntawv tiv thaiv OFP tabsis koj xav thov ncua sij hawm continuance. Lawv yuav qhia kom koj ua li cas.  Ib lub tsev hais plaub twg muaj cov hauv kev txawv thov thov ncua sij hawm continuance.  Tus xov tooj ntawm koj lub tsev hais plaub yuav tsum nyob ntawm daim ntawv ceeb toom qhia txog rooj sab laj (daim ntawv es qhia rau koj tias thaum twg muaj rooj sab laj).

Tshooj 3. Rooj plaub sab laj (court hearing)

Kuv yuav npaj li cas mus mloog rooj plaub sab laj (hearing)?

1. Pov thawj: Yog koj muaj pov thawj es koj xav kom tus neeg txiav txiv sawib, pib muab koj cov  ntaub teeb tso uake.  Pov thawj kuj yog cov duab thaij qhov koj rau mob, cov ntawv tub ceev xwm sau qhia (police report), ntawv qhia thaum kuaj mob tag, los yog cov lus los ntawm koj tus neeg tsim txom koj.  Yog tias koj muaj ib cov ntawv los yog duab hauv koj lub xov tooj es koj xav kom tus neeg txiav txim saib, koj yuav tsum muab tshem tawm hauv koj lub xov tooj thaum mloog rooj sab laj.  Luam peb daim qauv ntawm cov ntawv ua pov thawj nqa mus ntawm rooj sab laj.  Ib daim rau tus neeg txiav txim, ib daim rau tus neeg tsim txom lwm tus, thiab ib daim ntawv pov thawj rau koj.  Nco ntsoov nqa kom tag nrho nrog kom mus.  Koj nqa tsis tau mus lwm zaus los yog hais tias koj tsis nco qab nyob pem tsev lawm thiab mam li nqa tuaj lwm zaus.

Nws zoo tshaj yog koj muaj daim qauv luam es muaj lub thwj ntaus rau (certified) xws li daim ntawv tub ceev xwm sau qhia (police report) los yog daim ntawv qhia thaum kuaj mob tag.  Koj yuav tsum nug tub ceev xwm los yog tus kws kho mob kom muab daim ntawv muaj lub thwj ntaus rau koj. Pov thawj nqa mus nram tsev hais kuj yog:

 • daim ntawv tub ceev xwm sau qhia (police report) los yog daim ntawv qhia thaum kuaj mob tag. 
   
 • Cov khoom tus neeg tsim txom ua rau lawv puas tshuaj xws li lub phone es tawg los yog cov khaub ncaws ntuag
   
 • Yees cov duab nyob hauv xovtooj ntawm tes sau ntawv hawv, ntawv tso tawm hauv Facebook los lwm yam sau hauv vassab lossis ntawv sau
   
 • Cov duab thaij thaum raug mob los yog cov khoom (property) puas tshuaj es loj dhau nqa tsis tau tuaj hauv tsev hais plaub
   
 • Cov ntawv receipts qhia txog cov nqi koj tau them vim yog qhov kev tsim txom.  Xws lis lub ntsuas phoo tshiab, kho cov phab ntsa, yuav lub phone tshiab los yog nqi kuaj mob.
   

Yog koj xav tau cov ntaub ntawv rau thaum mus ntawm rooj sab laj (hearing) thiab koj muaj teeb meem qhov muab kom tau lawv, koj yeej siv tau qhov subpoena kom muab tau cov ntaub ntawv.  Nyob ntawm daim ntawv subpoena muaj ib qho chaw rau koj teev tau cov ntaub  ntawv es koj xav tau. Nug tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub kom tau daim ntawv no thiab qhia koj tias yuav ua li cas.  Koj kuj nyeem txog qhov subpoena hauv qab ntawm ntu tom ntej no.

2. Cov Neeg pom ua pov thawj (Witnesses): Witnesses yog cov neeg es pom thaum qhov tsim txom tshwm sim los yog pom qhov koj raug mob los yog hnov koj los yog koj tus menyuam raug hawv.  Xyuas seb koj puas muaj ib tug neeg ua pov thawj es tuaj tau ntawm rooj sab laj.  Yog tias twb hu rau tub ceev xwm (police los yog sheriff), lawv tuaj ua pov thawj los tau. Cov kws kho mob (doctor los yog nurse) es kho koj qhov mob tuaj ua pov thawj los tau.  Yog koj xav muab daim ntawv police report rau tus neeg txiav txim saib, nug kom tus tub ceev xwm es sau daim ntawv qhia ntawm tuaj rau ntawm rooj sab laj.  Cov tub ceev xwm feem ntau yeej koom tes thiab sib pab.

Nws yuav yog ib qho nyuaj zog rau cov kws kho mob (doctor los yog nurse) tuaj ntawm rooj sab laj.  Tabsis yog qhov koj raug mob thiab tej yam koj tau hais tseem ceeb rau koj rooj plaub, koj yuav tsum nug kom lawv tuaj.  Nco ntsoov kom koj cov neeg ua pov thawj paub hnub vasthib, lub sij hawm thiab qhov chaw ntawm rooj sab laj.

Yuav ua cas yog tus neeg ua pov thawj tsis xav tuaj?

Yog tias tus neeg ua pov thawj tsis kam tuaj ntawm rooj sab laj ntawm lawv tus kheej, siv daim ntawv hu ua subpoena kom yuam tau lawv tuaj. Koj yeej teev tau cov ntawd twg es koj xav kom tus neeg ua pov thawj nqa tuaj ntawm rooj sab laj. Muab daim ntawv subpoena ntawm tus neeg tuav cov ntaub ntawv hauv lub tsev hais plaub kom sai li sai tau. Koj yuav tau muab sij hawm rau cov neeg kom lawv tau txais daim  ntawv subpoena ua ntej rooj sab laj.

Ua daim ntawv subpoena kom tiav thiab nqa mus rau tub ceev xwm kom pab nqa mus. Qhov no txhais tias tus tub ceev xwm muab rau tus neeg ntawd. Koj yuav tsum tom ib daim tshev los yog money order nrog daim ntawv them rau tus neeg ua pov thawj lub sij hawm thiab qhov nyiaj nws tau siv. Koj yuav tsum tau them tus neeg ua pov thawj $20 ntxiv rau 28¢ tauj ib mile kev es nws tsav tsheb tuaj nram lub tsev hais plaub thiab tsav tsheb rov qab mus pem lawv lub tsev.  Koj kuj yuav tau qhov nyiaj no rov qab.

Cov kws kho mob (doctors thiab nurse) thiab lwm tus neeg ua hauj lwm (professionals) tej thaum lawv tsub tus nqi raws xuab moo tuaj nram tsev hais plaub. Cov neeg ceev cov ntaub ntawv tseg feem ntau tsis muaj nqi tsub rau them. Koj yeej nug tau lub tsev hais plaub kom them lawv cov nqi yog tias koj tsis muaj nyiaj them lawv.

Yog tias koj them tsis taus tus nqi, nug kom lub tsev hais plaub kom tau daim ntawv “Fee Waiver” thiab ua kom tiav. Daim ntawv no yog nug kom lub tsev hais plaub txo tus nqi los yog zam tus nqi kom koj tsis txhob tau them (lus Askiv xwb). Nqus daim ntawv tawm los es sau kom tiav ntawm lub tsev hais plaub lub vas sab.

Nco Ntsoov: Ceev faj thaum siv cov keeb kwm ntaub ntawv kuaj mob hauv lub tse hais plaub rooj sab laj.  Yog muaj tej yam tsis zoo txog koj xws li sim tua koj tus kheej los yog siv yeeb siv tshuaj nyob ntawm koj cov keeb kwm, nws kuj yuav tsis pab koj rooj plaub.

3. Xyaum koj npliag: Nyeem cov ntawv es koj xa mus kom koj npaj tias yuav xav hais li cas. Nws kuj yuav pab tau txog qhov koj xav hais dabtsi nrog koj tus neeg sawv cev advocate los yog ib tug neeg koj swm ua ntej rooj sab laj. Nco ntsoov hais kom meej thiab piav kom muaj cov ntsiab lus tseem ceeb.    

Siv ib daim ntawv checklist kom pab koj npaj cov lus koj hais. Piav txog qhov koj raug tsim txom tshiab tshaj plaws ua ntej.

Siv cov tswm yim ntawm ntuj "THEEM 2: Sau rau hauv daim ntawv foos (forms)" ntawm nploog 13 txog qhia koj zaj lus kom muaj cov ntsiab lust seem ceeb ntau.

Kuv tawm puas tau tom hauj lwm mus mloog rooj plaub sab laj (hearing)

Lub tuam txhab ua hauj lwm rau txim tsis tau rau koj tawm hauj lwm kom mus thov tau daim ntawv tiv thaiv OFP los yog mus ntawm rooj sab laj.  Qhia rau koj tus nai li 2 hnub ua ntej koj mus ntawm rooj sab laj es koj yuav tsis mus ua hauj lwm.  Koj tus nai ua hauj lwm yuav tsim ceev tej no es tsis pub qhia rau leej twg paub tshwj tsis yog koj hais tias yeej qhia tau.

Yog tus neeg tsim txom koj tej zaum yuav tuaj pem koj qhov chaw ua hauj lwm, muab ib daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj tus nai.  Qhia kom tus neeg teb xov tooj thiab tus tub saib xyuas kev ruaj ntseg (security guard) kom paub txog daim ntawv tiv thaiv OFP.

Qhia kom paub tias yuav coj tus cwj pwm li cas thaum mus hauv tsev hais plaub

Koj coj tus cwj pwm coj li cas hauv lub tsev hais plaub yeej pab tau koj loj heev ntawm koj rooj plaub. Nov yog ib co kev cob qhia:

 1. Mus kom txog ntxov. Ceeb toom qhia rau lub tsev hais plaub tus neeg tuav ntaub ntawv.
   
 2. Mloog ntsoov. Npaj pib thaum lawv hu koj.
   
 3. Tsis txhob coj menyuam mus ntawm rooj plaub sab laj. Menyuam teev tsis tau lus thaum mus ntawm rooj plaub sab laj.  Nrhiav neeg pab zov menyuam thaum koj muaj rooj plaub sab laj.  Yog tias koj coj lawv mus, tus neeg txiav txim yuav tsis pub lawv nkag los hauv lub tsev hais plaub.
   
 4. Hnav khaub ncaws koj zoo thiab huv si. Qhov no qhia tau tias koj saib taus lub tsev hais plaub.
   
 5. Coj tus uts thiab paub cai nrog txhua tus hauv lub tsev hais plaub, txawm tias yog tus neeg tsim txom koj.
   
 6. Tsis txhob tso dag txhua lub sij hawm hauv lub tsev hais lus.
   
 7. Tsis txhob hais ib yam dabtsi hauv chav dej los yog nraum qhov chaw sib tos es koj tsis xav kom tus neeg tsim txom lwm tus, los yog tus neeg raug foob tus kws lij choj los yog cov txheeb ze hnov.
   
 8. Saib kom taus tus neeg txiav txim. Hais “yes sir” los “yes ma’am” rau tus neeg txiav txim.
   
 9. Hais lus kom meej. Teb cov lus nug es yog hais “yes” los yog “no.” Lub tsev hais plaub yuav tsum tau kaw lus rau txhuas yam tshwm sim hauv lub tsev hais plaub. Lawv kaw tsis tau lus yog koj co taub hau thaum koj teb. Tsis txhob noj xis nkoos los yog muab koj txhais tes npog koj lub qhov ncauj.
   
 10. Qhia kom tau cov ntsiab lus.
   

Tsis Txhob

 • sib cav nrog tus kws txiav txim plaub
 • cuam tshuam tus kws txiav txim plaub
 • sib cav nrog tus neeg ua phem
 • cuam tshuam tus neeg ua phem

Tus neeg txiav txiv plaub yuav ua dabtsi thaum mus mloog rooj sab laj (court hearing)

Txhua txhua tus neeg txiav txim tswj lawv lub tsev hais plaub sib txawv.  Yog koj muaj ib tug neeg sawv cev (advocate) rau koj, nus seb lawv paub dabtsi txog koj tus neeg txiav txiv ntawd.

Ntau tus neeg txiav txiv pib rooj sab laj no es muab 3 qho kev xaiv rau tus neeg tsim txom lwm tus.

 1. lees tias yeej tau tsim txom lawm
   
 2. tsis lees tias tau tsim txom, tabsis pom zoo tias muab tau daim ntawv tiv thaiv OFP
   
 3. tsis lees tias tau tsim txom thiab muaj ib rooj plaub hais muaj yeej muaj swb.
   

Yog tias tus neeg tsim txom lwm tus xaiv #1, koj tau daim ntawv tiv thaiv OFP.  Lub tsev hais plaub muab sau cia kom muaj keeb kwm tias tus neeg tsim txom lwm tus ua rau koj raug mob thiab hawv koj li cas es sau rau hauv daim ntawv tiv thaiv OFP.  Qhov kev xaiv no mas tsis tshua muaj.

Yog tias tus neeg tsim txom lwm tus xaiv #2, koj tau daim ntawv tiv thaiv OFP.  Tabsis nrhiav “findings) tsis pom txog qhov tsim txom.  Qhov no txhais tias kom tau daim ntawv tiv thaiv OFP. Tabsis tsis muab sau cia kom muaj keeb kwm tias tus neeg tsim txom lwm tus ua rau koj raug mob thiab hawv koj li cas es sau rau hauv daim ntawv tiv thaiv OFP. 

Yog tias tus neeg tsim txom lwm tus xaiv #3, tus neeg txiav txim yuav muaj rooj plaub sib hais muaj yeej muaj swb.  Tej tug neeg txiav txim kuj cia li muaj rooj plaub no tam sim ntawd.  Tej tug neeg txiav txim kuj mam li teem caij tuaj sib hais muaj yeej muaj swb lwm lub sij hawm ntawm hnub ntawd los yog teem rau lwm hnub.  Koj yuav tsis paub tias rooj plaub sib hais muaj yeej muaj swb yuav pib kiag tam sim ntawd yog li koj yuav tsum npaj koj cov pov thawj thiab cov neeg ua pov thawj hnub es muaj rooj sab laj.

Yuav muaj dabtsi tshwm sim yog tias tus neeg tsim txom lwm tuaj tuaj nrog ib tug kws lij choj?

Koj yeej nug tau lub tsev hais plaub kom muab rooj sab laj ncua li ob peb hnub kom koj thiaj nrhiav tau ib tug kws lij choj. Qhov no hu ua continuance. Lub tsev hais plaub tej zaum kuj yuav tsi muab qhov ncua continuance nov rau koj. Koj yuav tsum npaj rau rooj plaub hais muaj yeej muaj swb hnub uas kom muaj rooj sab laj.

Daim ntawv tiv thaiv Mutual Orders for Protection

Tej thaum tus neeg tsim txom lwm tus kwj ua daim ntawv tiv thaiv OFP thiab, hais tias koj yeej tau tsim txom nws thiab.  Tus neeg txiav txiv yeej mloog tau ob tog cov lus ntawm tib lub sij hawm.  Yog tus neeg txiav txiv pom tias neb ob leeg yeej tau tsim kev tsim txom ntawm khub txij nkawm (domestic abuse) ib leeg tsim rau ib leeg, tus neeg txiav txim yuav muab neb ob leeg ib leeg ib daim ntawv tiv thaiv OFPs.  Qhov no hu ua mutual OFPs. 

Qee zaus tus neeg tsim txom lwm tus yuav pom zoo rau koj daim ntawv tiv thaiv OFP yog tias kom pom zoo rau kom lawv tau daim ntawv tiv thaiv OFP koj thiab.  Yog tias tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua daim ntawv thov (petition), tus neeg txiav yuav tsum tsis muab daim ntawv tiv thaiv mutual order.

Ceev faj!

Tsis txhob pom zoo rau daim ntawv tiv thaiv mutual order yog tias koj tsis tau tsim txom tus txij nkawm (domestic abuse). Daim ntawv tiv thaiv mutual order yuav ua kom yooj yim rau tus neeg tsim txom lwm tus hu rau tub ceev xwm thiab muab koj ntes rau qhov kev tsim txom lwm tus.  Daim ntawv tiv thaiv mutual order yeej tsim tau teeb meem rau immigration rau cov neeg muaj ntaub ntawv nyob xuaj qhaus yog daim ntawv tiv thaiv hais tias koj tsim txom tus neeg sab tod.

Yuav muaj dabtsi tshwm sim thaum hais plaub muaj yeej muaj swb (trial)?

1. Koj qhia koj sab lus ua ntej
Koj qhia koj sab lus tom qab koj tsa tes cog lus qhia qhov muaj tseeb.  Qhia rau tus neeg txiav txim tias vim li cas koj thiaj li xav tau daim ntawv tiv thaiv OFP.  Qhov no hu ua testimony.  Koj qhov testimony yog hais raws li cov ntaub ntawv koj sau hauv daim ntawv thov.  Pib tham txog qhov raug tsim txom tshiab ces mam li tham rov qab zuj zus.  Txawm tias ua rau koj raug mob ntau xyoo dhau los lawm, qhia lub tsev hais plaub txog tej ntawd.  Qhia lub tsev hais plaub txog txhua txhua yam koj sau hauv koj daim ntawv thov. 

Sim teb cov lus nug nov thaum koj teev cov lus pov thawj testimony:

 • Thaum twg qhov tsim txom no tshwm sim?
 • Nws tshwm sim qhov twg?
 • Leej twg nyob ntawd?
  • Puas koj tsuas muaj koj thiab tus neeg tsim txom lwv tus xwb? Puas muaj lwm tus neeg nyob ntawd thaum qhov kev tsim txom no tshwm sim?
    
 • Muaj dabtsi tshwm sim?
  • Koj puas raug mob ntawm koj lub cev? Raug mob li cas?
    
  • Koj puas raug mob?
    
  • Koj puas mus ntsib ib tug kws kho mob?
    
  • Koj puas raug hawv?
   • Tus neeg tsim txom lwm tus hais dabtsi?
     
   • Lawv lub suab lus zoo li cas (lawv hais lus zoo li cas?)
     
  • Lawv tus yam ntxwv (body language) zoo li cas?
    
 • Koj tus menyuam puas nyob ntawd?
  • Lawv puas raug mob los yog raug hawv?
    
  • Lawv xav li cas?
    
 • Koj puas ntshai tus neeg tsim txom koj?
  • Vim li cas?
    
 • Vim li cas koj toobkas daim ntawv OFP tamsim no?

Hais kom meej li meej qhov koj hais tau.  Muab cov ntsiab lust seem ceeb qhia txog qhov koj raug tsim txom es koj nco tau.  Nws pab tau yog tias koj saib mus rau tus neeg txiav txim thiab tsis txhob saib mus rau tus neeg tsim txom koj thaum koj tham lus.  Yog tias koj muaj cov pov thawj txog qhov koj raug tsim txom, muab rau tus neeg txiav txim tam sim no.

Tom qab qhia tus neeg txiav txim txog qhov raug tsim txom, tham txog qhov koj nug kom tus neeg txiav txiv kom nws ua thiab vim li cas.  Saib “Tiv thaiv tau kuv li cas los ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP?” ntawm Tshooj 1 qhia txog qhov kuj yeej nug tau.  Qhia rau tus neeg txiav txim:

 • vim li cas koj thiaj yuav tsum  yog tus niam txiv muaj cai txiav txim rau tus menyuam (custody)
   
 • vim li cas koj yuav tsum tau qhov nyiaj yug menyuam (child support)
   
 • vim li cas tus neeg tsim txom lwm tus thiaj yuav tsum tsis tau cov sij hawm saib tus menyuam los yog txo cov sij hawm saib tus menyuam kom tsawg
   
 • vim li cas koj yuav tsum tau siv cov khoom (property) thiab vim li cas koj yuav tsum muaj lub tsheb
   
 • vim li cas koj thiaj li kom tus neeg tsim txom lwm tus them nyiaj ua txhaum rau lwm tus neeg (pay restitution) (nyiaj yuav tsum them rau cov khoom ua puas tsuaj)
   
 • Vim li cas tus neeg tsim txom lwm tus thiaj li yuav tsum txav kom deb ntawm koj lub tsev, qhov chaw ua hauj lwm thiab koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv los yog qhov chaw zov menyuam.
   

2. Tus neeg tsim txom lwm tus los yog nws tus kws lij choj yeej nug tau ib co lus nug.
Lub sij hawm no tsis yog lub sij hawm rau tus neeg tsim txom sib cav nrog koj los yog qhia txog nws sab lus.  Teb lawv cov lus nug yam muaj tseeb.  Ua siab txias txias. Cuab pom ntseg mloog.  Saib mus rau tus neeg txiav txim.  Tsis txhob saib tus neeg tsim txom lwm tus los yog nws tus kws lij choj.  Yog tias koj tsis nkag siab nws cov lus nug, nug tus neeg txiav txim kom rov qab nug dua los yog nug kom txawv zog.

3. Yog tias koj coj ib tug neeg tuaj ua pov thawj, lawv yuav qhia rau tus neeg txiav txim qhov lawv pom los yog qhov lawv tau hnov.
Qhov no hu ua teev lus pov thawj testimony. Koj yuav tsum tau nug tus neeg ua pov thawj ib co lus

Piv txwv ntawm cov lus nug es nug tus neeg ua pov thawj:

 • Koj lub npe hu li cas?
 • Koj nyob qhov twg thaum (hnub vasthib qhov raug tsim txom tshwm sim)?
 • Leej twg nyob ntawd?
 • Koj pom dabtsi?
 • Koj hnov dabtsi?
 • Kuv tus yam ntxwv zoo li cas?
 • Tus neeg tsim txom tus yam ntxwv zoo li cas?
 • Kuv tus menyuam tus yam ntxwv zoo li cas?
   

Yog tias tus neeg ua pov thawj nqa ib co ntaub ntawv tuaj qhia rau tus neeg txiav txim, hais kom lawv muab cov ntuab ntawv rau tus neeg txiav txim.

Qee zaus yeej muaj teeb meem nrog tus cov lus tus neeg ua pov thawj hais thaum lawv tsis nyob ntawd lub sij hawm qhov kev tsim txom no tshwm sim.  Qee zaus muaj teeb meem rau cov pov thawj xws li daim ntawv tub ceev xwm sau (police report) los yog daim ntawv tus kws kho mob sau yog tias tus tub ceev xwm thiab tus kws kho mob tsis nyob ntawd.  Nrog ib tug kws lij choj tham txog cov teeb meem no ua ntej rooj plaub sab laj (hearing) yog tias koj ua tau. Hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529 lossis mus nrhiav kev pab los ntawm lwm cov kev pabcuam ntawm www.lawhelpmn.org/hm/providers-and-clinics.

4. Tus neeg tsim txom lwm tus los yog nws tus kws lij choj yeej nug tau koj tus neeg ua pov thawj ib co lus nug.

5. Tus neeg tsim txom lwm tus qhia nws sab lus
Tus neeg tsim txom lwm tus qhia nws sab lus tom qab nws tsa tes cog lus qhia qhov tseeb. Tus neeg tsim txom lwm tus muab nws cov ntaub ntawv rau tus neeg txiav txiv.  Koj yeej muaj cai saib txhua daim ntawv es nws xav kom tus neeg txiav txiv saib.

6. Koj yeej nug tau tus neeg tsim txom lwm tus ib co lus nug.
Tom qab nws qhia nws zaj lus tab lawm (“testimony”) koj yeej nug tau nws ib co lus nug. TABSIS, koj tsis tas nug los tau.

Tsis yog lub sij hawm los sib cav los yog qhia koj sab lus txog qhov nws tau hais. Cia li nug cov lus nug xwb.  Yog tias koj tsis muaj lus nug los tsis ua cas. Tus neeg txiav txim mam txiav txiav siab seb tus neeg tsim txom lwm tus puas qhia qhov tseeb.

7. Yog tias tus neeg tsim txom lwm tus coj ib tug neeg tuaj ua pov thawj, lawv qhia rau tus neeg txiav txim qhov lawv hnov thiab lawv pom
Tom qab nws teev lus pov thawj testimony, tus neeg tsim txom lwm tus kuj cia tau nws tus neeg tuaj ua pov thawj teev lus pov thawj testimony. 

8. Koj yeej nug tau tus neeg tsim txom tus neeg es nws coj tuaj ua pov thawj ib co lus nug
koj yeej nug tau tus neeg tuaj ua pov thawj ib co lus nug, tabsis koj tsis tas nug los tau.

Tshooj 4. Tom qab mus mloog rooj sab laj (court hearing)

Thaum twg mam tau tus neeg txiav txim qhov kev txiav txim siab?

Tom qab neb ob leeg thiab tus neeg tsim txom lwm tsu qhia neb sab lus tag, tus neeg txiav txim mam txiav txim siab seb kom puas tau daim ntawv tiv thaiv OFP. Tej zaum koj kuj yauv tau tos tabsis yog tias tus neeg txiav txim txiav txim siab muab daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj, feem ntau koj yuav tau daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv hnub ntawd.

Qee lub sij hawm tus neeg txiav txiv kuj yuav xav tau sij hawm ntxiv los xav txog rooj plaub sib hais muaj yeej muaj swb thiab seb koj puas yuav tsum tau daim ntawv tiv thaiv OFP. Yog tias qhov no tshwm sim koj yuav tau rov qab tuaj ntawm lub tsev hais plaub hnub ntawd los yog hnub tom qab tuaj mloog seb koj puas tau daim ntawv tiv thaiv OFP.

Yog tus neeg txiav txim tsis muaj daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj, lawv yuav qhia koj tias vim li cas.

Thaum koj tau daim ntawv tiv thaiv muab ua twb zoo nyeem. Yog tias nws muaj tej yam yuam kev, nrog tus neeg tuav cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tham kom paub tias yuav kho li cas. Piv txwv, yog koj pom tias lub chaw nyob los yog lub hnub yug sau yuav kev lawm, qhia rau tus neeg tuam ntawv hauv tsev hais plaub tam sim ntawd. Lawv yuav kho thiab muab daim tshiab rau koj.

Kuv yuav tsum ceev kuv daim ntawv tiv thaiv OFP rau qhov twg?

Luam koj daim OFP thiab khaws ib daim nrog koj txhua lub sijhawm. Ceev ib daim rau hauv koj lub kab paus purse, hauv koj lub tsheb, pem chaw ua hauj lwm, thab txhua qhov chaw tsam koj ho yuav tau siv nws. Tub ceev xwm feem ntau yeej ntes tus neeg tsim txom lwm tus yog tias lawv tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP yog tias koj muaj daim qauv nrog koj.

Xav txog qhov tias muab ib daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP rau koj tus tswv tswv, tus nai pem chaw hauj lwm, lub chaw zov menyuam, thiab koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

Yuav ua cas yog kuv tsis pom zoo rau qhov kev txiav txim siab?

Koj yeej tawm tsam (appeal) tau tus neeg txiav txim qhov kev txiav txim.  Qhov appeal yog thaum koj nug kom lwm lub tsev hais plaub rov saib dua txog tus neeg txiav txim qhov kev txiav txim. Lub tsev hais plaub no hu ua Court of Appeals. Ua kom sai! Nws muaj cov sij hawm rau koj yuav tsum tau ua es tsis pub dhau caij. Xa ntawv mus thov tawm tsam (appeal) kuj yog ib qho nyuaj. Nrog ib tug kws lij choj tham seb puas tsim nyog koj xa ntawv mus thov tawm tsam (appeal). Yuav tsum muaj tej qho laj thawj xws li tsis raug cai kom thiaj li tawm tsam (appeal) tau tus neeg txiav txim qhov kev txiav txim. Piv txwv, tus neeg txiav txim tsis ua raws txoj cai li choj.

Kom paub txog cov ntaub ntawv qhia thiab cov ntawv foos kom thiaj li xa tau mus tawm tsam (appeal):

 • Nias "Appellate Forms & Instructions (for self-represented litigants)"

Yuav ua cas yog tias tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua raws li kuv daim ntawv tiv thaiv OFP?

Hu rau tub ceev xwm. Tub ceev xwm yuav tsum ntes tus neeg tsim txom lwm tus yog lawv ntseeg tias tus neeg tsim txom lwm tus yeej tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP. Lawv tsis tas yuav kom pom kiag qhov nws tsis ua raws ntawd ntawm lawv tus kheej. Qhia rau tub ceev xwm yog tias koj muaj ib daim ntawv tiv thaiv OFP. Muab daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP qhia rau tub ceev xwm. Hais kom lawv muab ntes kaw. 

Tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP thawj zaug mas yog lub txim me hu ua misdemeanor crime. Tus neeg tsim txom lwm tus yeej tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP es rau lub txim tsub rau yuav tsum tau raug kawb tsawg nkaus mas yog 3 hnub thiab txiav txim kom nws yuav tsum tau mus counseling.  Raug txim ntev tshaj plaws ces yog raug kaw 90 hnub thiab nplua $1000. Tabsis qhov raug txim no tus neeg txiav txim feem ntau txiav txim rau lub txim qis dua. Tus neeg tsub txim sawv cev rau lub xeev (prosecutor) kuj yuav hu koj seb lub txim twg koj xav tias tus neeg tsim txom lwm tus yuav tsum tau txais. 

Tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP zaum thib ob mas yog lub txim hu ua gross misdemeanor. Tus neeg tsim txom lwm tus yeej tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP es rau lub txim tsub rau yuav tsum tau raug kawb tsawg nkaus mas yog 10 hnub. Raug txim ntev tshaj plaws ces yog raug kaw 1 xyoos thiab nplua $3000. Rov hais dua qhov txiav txim feem ntau txiav txim rau lub txim yeej qis dua. 

Yog tus neeg tsim txom lwm tus siv riam phom thaum tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP, yog ib qhov txhaum cai hu ua felony. Nws kuj yog lub txim felony yog tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP 3 zaug los ntau zaus dua ntawm 10 lub xyoos. Raug txim ntev tshaj plaws ces yog raug kaw 5 xyoos thiab nplua $10,000. 

Qee zaus thaum tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP, nws kuj ho tau ua tej yam txhaum cai loj heev thaum lub sij hawm nws tab tsom tsis ua raws no. Yog tias qhov no tshwm sim, lwm qhov kev nws ua txhaum cai kuj yuav tsub txim rau nws thiab.

Koj yeej nug tau tus neeg txiav txim ntawm koj rauj plaub txog daim ntawv tiv thaiv OFP kom paub tias tus neeg tsim txom lwm tus puas tau yuam txoj cai es tsis ua raws li kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub (contempt of the court). Tus neeg tuav cov ntaub ntawv hauv lub tsev hais plaub muaj daim ntawv rau koj ua qhov no.

Daim ntawv tiv thaiv OFP puas xaus tauthaum kuv pub tus neeg tsim txom lwm tus no nkag los rau hauv kuv lub tsev?

Tsis tau.  Tabsis rau koj qhov kev nyab xeeb/puas phais nws zoo dua yog tsis txob muab xaus.  Yog tus neeg tsim txom lwm tus nkag los hauv koj lub tsev vim koj hais tias nws nkag tau, qhov no los tseem yuav cai ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP.

Yuav ua cas yog tias kuv tau daim ntawv tiv thaiv no los hauv lub tsev hais plaub tribal court?

Daim ntawv tiv thaiv (A protection order) los ntawm lub tsev hais plaub tribal court yuav tsum tau ntswj cov kev tiv thaiv tib yam nkaus li daim ntawv tiv thaiv OFP.  Nqa daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv es muaj lub thwj ntaus rau (ceritified copy) muab los ntawm lub tsev hais plaub tribal court es nqa mus rau hauv lub tsev hais plaub thiab nug kom lawv mus zwm cia.  Tsis muaj nqi tsub rau koj them.  Koj yus mus tau rau lub tsev hais plaub hauv koj lub zos county:

 • lub zos county koj nyob
 • lub zos county koj tus neeg tsim txom koj nyob
 • qhov chaw qhov kev tsim txom tshwm sim LOS YOG
 • qhov chaw koj rooj plaub rau tsev neeg tshwm sim (family court case)
   

Muab ib daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv rau cov tub ceev lub chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos.  Yog tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv tau hais, lawv yuav ntes nws kaw.

Kuv siv puas tau cov cai lij choj xub nrog tus neeg tsim txom lwm tus neeg no?

Koj yeej foob tau tus neeg tsim txom lwm tus koj tau nyiaj yog tias koj raug mob, foob tau thiab yog koj muaj kev nyuaj siab.  Nws kuj yuav muaj lwm yam siv kev cai lij choj rau nws thiab.  Nrog ib tug kws lij choj tham txog lwm txoj hauv kev. Ua kom sai! Tsuas muaj sij hawm tsawg tsawg rau koj ua xwb.

Tshooj 5. Hloov los yog Tauj Sij Hawm ntxiv rau daim ntawv tiv thaiv OFP

Kuv yuav hloov kuv daim ntawv tiv thaiv OFP li cas?

Koj yuav tsum tau nug lub tsev hais plaub koj nws hloov koj daim ntawv tiv thaiv OFP.  Qhov qho no hu ua modification.  Ua daim ntawv kom tiav piav kom meej qhov koj xav hloov thiab yog vim li xas.  Ces xa daim ntawv mus nram lub tsev hais plaub.  Kuv yeej muab tau daim ntawv ntawm no: www.mncourts.gov/GetForms.aspx?c=17&f=323.

Lub tsev hais plaub yuav teem ib lub sij hawm rau rooj sab laj.  Mus ntawm rooj sab laj thiab qhia rau tus neeg txiav txim tias vim li cas koj thiaj xav hloov koj daim ntawv tiv thaiv OFP. 

Kuv tus neeg tsim txom lwm tus neeg cog lus tias nws hloov lawm thiab kuv puas yuav tsum tshem daim ntawv tiv thaiv OFP. Puas yuav tshem?

Kev txiav txim siab yog koj li.  Koj yuav tsum tau ua twb zoo xav.  Ntau zaus tus neeg tsim txom lwm tus hais tias lawv thov txim, tabsis tsis ntev ces qhov kev tsim txom no yuav rov pib dua.  Ua li tus neeg tsim txom lwm tus no puas tau mus kawm tiav ntawm qhov domestic abuse program los yog counseling?  Los yog qhov no tsuas yog sib lub ncauj lo lus los cog lus xwb? Nws puas tau cog lus rau koj dua los tiav nws yuav tsis ua kom koj raug mob los yog hawv koj lawm tabsis nws tseem ua thiab?  Nws neeg tsim txom lwm tus no hloov tej yam li cas rau koj pom lawm tias nws yeej hloov tau nws tus kheej lawm tiag?

Yog koj tshem tawm daim ntawv tiv thaiv OFP koj tsuas thov tau daim tshiab yog tias muaj kev tsim txhom tshiab nkaus xwb.

Koj muaj lwm txoj hauv kev dua li muab daim ntawv tiv thaiv tshem tawm.  Koj yeej hloov tau daim ntawv tiv thaiv kom pub neb sib ntsib tau koj neb thiaj li mus uake tau rau counseling.  Qhov no yuav cia rau neb sib ntsib rau yam tus neeg tsim txom tsis yuam cai ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP.  Tabsis daim ntawv tiv thaiv OFP tseem nyob li qub.

Kuv daim ntawv tiv thaiv tas sij hawm sai sai no. Kuv tauj hnub nyoog ntxiv rau puas tau?

Koj yeej tauj tau hnub nyoog (renewed) rau koj daim ntawv tiv thaiv OFP yog tias:

 • tus neeg tsim txom lwm tus tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv LOS YOG
 • tus neeg tsim txom lwm tus saib tsis taus phej thab koj LOS YOG
 • koj tseem ntshai tus neeg tsim txom lwm tus LOS YOG
 • tus neeg tsim txom lwm tus tab tom yuav taws hauv nkuaj los yog qhov taub los
   

Koj tsis tas kom qhia tias muaj tej yam kev tsim txom (domestic abuse) tshiab.  Nws yeej tsis ua li cas yog koj koj daim ntawv tiv thaim twb tas caij nyoob los yog tias tus neeg tsim txom lwm tus pom zoo rau daim ntawv tiv thaiv OFP. Txawm hais tias lub tsev hais plaub tsis rau txim thiab tsis foob lossis muab lub txim txhaum rau tus neeg ua phem/tsim txom vim nws tsis tau ua txhaum daim ntawv OFP los, koj yeej tseem muaj feem hais kom tus Kws Txiav Txim muab koj daim OFP ua ntev ntxiv. Koj yuav tsum muaj povthawj hais tias nws ua txhaum daim OFP, tiamsis tsis tas muaj txim hauv tsev hais plaub.

Lub tsev hais plaub yeej ua tau kom daim ntawv tiv thaiv OFP kav mus ntev li 50 xyoo yog tias:

 • koj twb yeej muaj 2 los yog ntau dua daim ntawv tiv thaiv OPF rau tus neeg tsim txom lwm tus LOS YOG
 • tus neeg tsim txom lwm tus yuam cai tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP tshaj li 2 zaug los yog ntau zaus dua.
   

Yog koj thov daim ntawv tiv thaiv OFP kom dav 50 – xyoo rau ib tug menyuam tsis tau muaj hnub nyoog (minor), lawv yuav tsum tau thov dua ntawm lawv tus kheej thaum lawv muaj 18 xyoo.

Tshooj 6. Khiav tsev thaum Muaj Daim ntawv Tiv Thaiv OFP

Yuav ua cas yog tias kuv khiav tsis nyob ntawm lub chaw nyob tau teev rau hauv daim ntawv tiv thaiv OFP?

Daim ntawv tiv thaiv OFP no yeej tseem siv tau txawm tias koj khiav chaw.  Xav txog qhov es muab lub chaw nyob tshiab no rau lub tsev hais plaub thiab lub chaw ua hauj lwm rau tub ceev xwm hauv koj lub zos.  Nco ntsoov qhia rau lawv tias koj lub chaw nyob mas txwv tsis pub leej twg paub.  Yog tias koj tsis qhia rau lawv tias kom tsis txhob pub leej twg paub, tus neeg tsim txom lwm tus kuj yuav muab tau koj lub chaw nyob tshiab.

Yuav ua cas yog kuv ua hauj lwm los yog nyob rau lwm lub lav?

Nug kom tau daim ntawv tiv thaiv OFP es muaj lub thwj ntaus (certified) rau es yog lub tsev hais plaub muab.  Nqa daim ntawv tiv thaiv OFP es muaj lub thwj ntaus (certified) no mus rau lub tsev hais plaub nyob hauv koj lub zos county koj nyob los yog ua hauj lwm.  Hais kom lawv muab zwm cia los yog zwm cia li yog ib tug neeg tuaj sab nraud tuaj "foreign judgment." Txoj cai lij choj teev tseg tias lwm lub xeev yuav tsum lees paub thiab ntswj koj daim ntawv tiv thaiv OFP thaum koj muab zwm cia nrog lawv lawm.

Kuv yuav tsum tau khiav kom thiaj li tsis muaj kev phom sij rau kuv. Kuv thim tawm puas tau ntawm kuv daim ntawv cog lus xauj tsev?

Koj yeej thim tawm tau kom daim ntawv cog lus xauj tsev yam raws txoj cai yog tias koj yog ib tug neeg raug tsim txom los ntawm tus txij nkawm (domestic volence), quab yuam ua dev ua npua (sexual assult), los yog raug soj lawv qab.  Koj yuav tsum:

1. Muab rau koj tus tsev tsev

 • Daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP los yog daim ntawv tiv thaiv HRO

  THIAB
   
 • Ib daim ntawv kos npe thiab sau vasthib hais txog cov khoom ntawm no:
  • koj ntshai tsam yuav muaj tej kev tsim txom no tshwm sim los ntawm tus neeg muaj npe nyob hauv daim ntawv tiv thaiv no
    
  • koj yuav tsum tau xaus qhov kev cog lus xauj tsev
    
  • hnub vasthib koj yuav tawm
    
  • koj xav kom tus tswv tsev ua li cas rau koj cov khoom
    

Koj yeej saib tau daim ntawv piv txwv "Ntawv qhia xaus daim ntawv xauj tsev vim ntshai kev ua phem" nyob nram qab ntawm phau ntawv no.

2. Them lub nqi tsev rau lub hli es koj tawm tsev. Koj yuav tsis tau qhov nyiaj cas tsev (security) rov qab. Tus tswv tsev ceev qhov nyiaj no vim koj thim tawm kev cog lus xauj tsev.

Yog hais tias koj tsis muaj daim ntawv tiv thaiv OFP los yog HRO (los yog tsis xav mus thov kom tau), koj muab tau ib daim ntawv rau koj tus tswv tsev tes haid tias koj yog ib tug neeg raug tsim txom los ntawm tus txij nkawm (domestic volence), quab yuam ua dev ua npua (sexual assult), los yog raug soj lawv qab. Koj yeej mus saib tau cov piv txwv "Lus los ntawm ib tug sab nraud uas muaj feem (Minn. Stat. § 504B.206)" nyob nram qab ntawm phau ntawv no.

Daim ntawv no yuav yog los ntawm

 • lub tsev hais plaub
 • tub ceev xwm
 • ib tug kws kho mob es muaj daim ntawv pov thawj kho neeg
 • ib tug neeg hais kom hloov txog kev raug ntaus los ntawm lawv tus txij nkawm, los yog
 • ib tug neeg pab (counselor) pab thaum raug quab yuam deev.
   

Yog tias koj muaj lus nug, tiv tauj cov chaw pab neeg hais plaub los yog tiv taug tug neeg sawv cev (advocate).  Hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529 lossis mus nrhiav kev pab los ntawm lwm cov kev pabcuam ntawm www.lawhelpmn.org/hm/providers-and-clinics.

Xav paub ntau dua txog thim tawm ntawm kev cog lus xauj tsev, saib peb daim ntawv qhia tseeb Cov Neeg Raug Ntaus/Ua Phem Rau Hauv Tsev, Thab Zes, lossis Quab Yuam Deev: Koj Cov Cai Xaus Koj Daim Ntawm Xauj Tsev

Tshooj 7. Daim ntawv tiv thaiv kom zes/thab tsis txhob tau (Harassment Restraining Orders)

Daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Orders yog dabtsi?

Daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Orders yog daim ntawv tiv thaiv kom tsis txhob thab tau koj. Nws tsis yog ib rooj plaub ua txhaum cai. Nws tshwm sim hauv lub tsev hais plaub rau tsev neeg family court. 

Harassment yog dabtsi?

"Harassment" txhais tias tej qho yeeb yam, cov lus los yog kev sib tes piav es tus neeg thab plaub (harasser) siv kom ua rau koj tsis muaj kev nyob nyab xeeb/puas phais, kev kaj siab los yog kev ywj pheej (security los yog privacy). Tej no yog:

 • hawv yuav ua kom koj raug mob los yog kom koj coov khoom (property) puas ntsoog
 • phej ib sij hu koj ib zaug
 • soj los yog lawv koj qab
 • phej niaj hnub xa khoom los yog nqa khoom tuaj rooj koj
 • muaj ib zaug tau ntaus koj los yog quab yuam koj ua dev ua npua (ua phem rau)
 • xa koj cov duab ua plees ua yis rau lwm tus

Leej twg thiaj li thov tau daim ntawv tiv thaiv kom zes/thab tsis txhob tau (Harassment Restraining Orders)?

Ib tug neeg twg los yeej thov tau daim ntawv tiv thaiv Harassment Restraining Order (HRO).   Txoj kev phooj ywg ntawm koj thiab tus neeg thab plaub (harasser) yuav zoo li cas los tsis tseem ceeb.  Tus neeg thab plaub (harasser) tej zaum kuj yog ib tug neeg koj tsis tau paub dua, tus neeg nyob ze ntawm koj lub tsev, los yog ib tug neeg ua hauj lwm nrog koj.

Ib leej niam thiab txiv los yog niam tshiab thiab txiv tshiab yeej thov tau daim ntawv tiv thaiv harassment order rau lawv cov menyuam, yog tias lawv tus menyuam rau thab los yog muaj kev saib tsis taus. 

Yog ib tug neeg phej thab koj, hais lus saib tsis taus koj, tej thaum nws yeej pab thiab yog tias koj xub qhia rau lawv kom lawv tsum es yog sau ntawv hauv xov tooj mus los yog sau ntawv email mus rau lawv.  Ceev ib daim qauv cia qhov koj tau hais kom lawv tsum es yog hais li cas.  Sau cia txhua txhua zaus koj ua lus hais kom tus neeg thab plaub (harasser) ntawm tsum.

Qhov sib txawv ntawm daim ntawv tiv thaiv HRO thiab daim ntawv tiv thaiv OFP yog li cas?

Ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP, tus neeg tsim txom lwm tus mas yuav tsum yog yus tsev neeg, koj yuav tsum nrog lawv nyob, los yog yuav tsum mauj ib tug menyuam uake los yog tau nkauj ua nraug sib hlub.  Ntawm daim ntawv tiv thaiv HRO, txoj kev phooj ywg sib txheeb ntawm koj thiab tus neeg thab plaub (harasser) yuav zoo li cas los tsis tseem ceeb.  Yog tias koj txoj kev ua nkauj ua nraug koj yuav tsum kom muaj daim ntawv tiv thaiv OFP, ces koj yuav tsum tau thov daim ntawv tiv thaiv OFP.

Tej qhov cwj pwm kuj tsis poob rau qhov tshab txhais raws cai es yog raug tsim txom los ntawm tsev neeg (domestic abuse) tabsis qhov tshab txhais ho poob rau kev raug cai ntawm qhov thab plaub saib tsis taus (harassment).  Piv txwv, koj tus qub hluas nraug hu xov tooj rau koj tas mus es hais tas li tias nws yuav txeeb qhov kev muaj cai txiav txim siab rau tus menyuam (custody).  Yog qhov no meem txom koj vim nws phej tsis tsum qhov hu koj, qhov no yog nws thab plaub (harassment). Yog tias qhov nws phej hu koj no ua rau koj ntshai tsam koj raug mob, qhov no yog kev tsim txom ntawm tsev neeg (domestic abuse).

Daim ntawv tiv thawv HRO tiv thaiv kuv li cas?

Lub tsev hais plaub txiav txim hais kom tus neeg thab plaub (harasser) tsis txhob tiv tauj koj thiab koj tsev neeg.  Nws pub tub ceev xwm ntes tus neeg thab plaub (harasser) yam tsis tas muaj daim ntawv thov ntes (warrant).  Daim ntawv tiv thaiv HRO kav 2 xyoos, los yog ntev zog yog tus neeg thab plaub (harasser) no tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv hais yav tag los.

Kuv thov daim ntawv tiv thaiv HRO no li cas?

Muab koj tau daim ntawv tiv thaiv HRO, koj yuav tsum nqa kom tau daim ntawv thov, muab sau kom tiav, thiab xa mus rau nram tsev hais plaub. Lub tsev hais plaub kuj yog lub nyob hauv koj lub zos county 

 • koj nyob LOS YOG
 • koj tus neeg thab plaub (harasser) yog LOS YOG
 • qhov kev thab plaub saib tsis taus tshwm sim
   

Koj tsis tas muaj ib tug kws lij choj.

Muaj ib tug nqi them rau daim ntawv tiv thaiv HRO.  Tabsis lub tsev hais plaub yeej zam tau tus nqi los yog txo tus nqi yog tias:

 • Yog tias koj khwv tau nyiaj tsawg thiab them tsis taus tus nqi, nug kom lub tsev hais plaub zam tus nqi rau koj. Qhov no hu ua “Fee Waiver.” Daim ntawv no yog nug kom lub tsev hais plaub txo tus nqi los yog zam tus nqi kom koj tsis txhob tau them. Koj ntaus tau thiab xa daim ntawv zam qho nqi no tau hauv online es yog siv lub tsev hais plaub qhov Guide and File interview kom ntaus tau thiab xa tau hauv computer mus (lus Askiv xwb). Pib qhov Guide and File interview:
   
 • Qhov tus neeg thab plaub (harasser) ua rau koj yog ib qho kev txhaum cai. Koj yeej nug tau lub tsev hais plaub tus neeg tuav ntawm kom tau daim ntawv teeb cov kev txhaum cai.  Tej co ntawd are:
  • soj, caum koj qab, los yog nyaj xauj koj
    
  • ua tej yam es lub hom phiaj yog kom koj raug mob los yog tsoo koj tej khoom (property)
    
  • hla mus rau lwm tus neeg qhov chaw yam tsis tau kev tso cai (trespassing) – mus hauv koj lub tsev yam tsis tau kev tso cai.
    
  • hu koj los yog sau ntawv hauv xov tooj rau koj tas li
    
  • kev quab yuam ua dev ua npua
    
  • nqaij tawv sib ti nrog ib tug neeg tsis tau muaj hnub nyoog (minor)
    

THEEM 1:  Muab cov ntawv Foos (forms)

Daim ntawv koj yuav tsum tau mus nqa kom thov rau daim ntawv tiv thaiv HRO yog daim "Petitioner's Affidavit and Petition for Harassment Restraining Order" and "Law Enforcement Information Sheet"

 • Daim ntawv Afffidavit is daim ntawv teev cov lus muaj tseeb. Koj muab cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej thiab koj piav txog phej thab koj saib tsis tau koj (harassment). Koj tsis tas sau koj lub chaw nyob rau hauv daim ntawv teev lus affidavit. Koj yeej nug lub tsev hais plaub kom nws tsis txhob pub koj lub chaw nyob rau leej twg pom.
 • Daim ntawv Petition qhia rau lub tsev hais plaub qhov koj xav kom lub tsev hais plaub ua dabtsi.  Koj muab qhov koj xav kom tsev hais plaub txiav txim teeb rau hauv daim ntawv tiv thaiv HRO. 
 • Daim ntawv (The Information Sheet) pab kom cov tub ceev xwm los yog lub chaw ua hauj lwm ntawv cov tub ceev xwm sheriff’s department koj lawv nrhiav tau tus neeg tham plaub saib tsis taus lwm tus (harasser). Lawv yuav tsum nrhiav kom tau tus neeg tham plaub saib tsis taus lwm tus (harasser) thiaj li nqa tau (serve) cov ntawv rau nws.
   

Muaj 3 txoj kev koj muab tau daim ntawv thov no:

1. Mus rau hauv lub tsev hais plaub es qhia lawv tias koj xav thov daim ntawv tiv thaiv HRO. Tus neeg ua hauj lwm hauv tsev hais plaub muab daim ntawv koj xav tau rau koj.

 • Hauv lub zos Ramsey County, muaj ib co chaw ua hauj lwm tshwj xeeb hauv lub tsev hais plaub pab koj ua ntaub ntawv thov daim ntawv tiv thaiv HRO. Hu rau lub chaw ua hauj lwm pab rau cov neeg rau tsim txom/saib tsis tau ntawm (651) 266-5130.

  LOS YOG
   

2. Muab daim ntawv no hauv online kom koj thiaj li ua kom tiav ua ntej mus rau hauv lub tsev hais plaub.

 • Mus rau www.mncourts.gov/forms
 • Nias "Harassment"
 • Nias "Petitioner’s Harassment Packet"
 • Nyeem cov kev cob qhia kom zoo zoo

  LOS YOG
   

3. Ua kom tiav thiab xa daim ntawv no hauv online es siv lub tsev hais plaub qhov court’s Guide and File interview (lus Askiv xwb). Qhov program no pab koj tsim ib daim ntawv kom nug lub tsev hais plaub kom tau daim ntawv tiv thaiv HRO. Nws ua tau es yog nws nug koj ib co lus nug. Nws siv koj cov lust eb koj ua daim ntawv kom tiav. Koj yeej xa tau daim ntawv no mus rau hauv lub tsev hais plaub es yog xa hauv computer mus (electronically). Los yog koj yeej luam tau tawm thiab nqa nrog koj mus nram tsev hais plaub tim ntsej tim muag es muab rau lawv.

Pib qhov Guide and File interview:

THEEM 2: Sau rau hauv daim ntawv foos (forms)

Nws muaj ntau yam kev ua saib tsis taus lwm tus (harassment). Lub tsev hais plaub yuav txiav txim seb koj qhov teeb meem puas yuav poob rau cov lus tshab txhais raug cai los ntawm kev thab plaub saib tsis taus lwm tus (harassment). Piav kom ntxaws li ntxaws tau thiab muab tej qho los piv txwv txog qhov tau tshwm sim li kom muab tau. Lub tsev hais plaub yim tau xov lus piav kom ntxaws thiab meej, qhov kev nkag siav ntawd lawv txog qhov tshwm sim rau koj yim paub zoo. Qhia kom meej li meej tau. Lub tsev hais plaub yuav siv cov ntaub ntawv koj sau hauv koj daim ntawv thov los txiav txim seb koj puas tsim nyog rau daim ntawv tiv thaiv HRO.

Nyob hauv koj daim ntawv, qhia rau lub tsev hais plaub

 • Thaum twg qhov kev raug tsim txom tshwm sim? Qhia kom paub txog hnub vasthib. Yog koj tsis nco qab hnub twg kiag lawm, qhia rau lub tsev hais plaub lub hli twg thiab hnub  twg ntawm lub asthiv nws tshwm sim.
 • Qhov nws thab koj saib tsis taus koj yog dabtsi?  Tsis txhob siv cov lus tias “nws raws kuv qab” los yog “nws hu xov tooj rau kuv heev.”  Txhob hais li ntawd, tabsis hais rau lub tsev hais plaub kom muaj cov ntsiab lust seem ceeb.  Piv txwv:
  • Kuv pom nws zaum hauv nws lub tsheb nraum kuv lub tsev txhua txhua hnub tau li 5 hnub. Nws kuj lawv kuv qab mus tom hauj lwm nag  hmo thiab zaum hauv nws lub tsheb ib hnub nkaus txog thaum kuv ua hauj lwm tag.
    
  • Txij thaum lub Kaum Hlis ntuj hnub tim 15, 2020, nws hu kuv tag los rov hu kuv dua ntau npaum li 15 zaug ntawm ib hnub. Nws hu kuv 26 zaus nag hmo.
    
 • Tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser) hais li cas? Siv kiag cov lus es nws hawv koj. Txawm tias koj tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser) siv cov lus phem los yog hu koj rau cov npe tsis zoo, koj yuav tsum sau kiag lawv cov lus lawv siv rau hauv daim ntawv.
   

THEEM 3: Xa daim ntawv foos (forms)

Nqa daim ntawv thov es ua tiav lawm mus rau nram lub tsev hais plaub thiab muab rau lawv. 

Yog koj siv qhov xav phaj hauv online ("Guide and File") ua kom tiav kom daim ntawv thov, koj yeej xa tau cov ntawv no hauv computer mus (electronically).

Tsuas yog tus neeg txiav txim thiaj li txiav txim saib seb koj puas tau daim ntawv tiv thaiv HRO. Nws kuj yuav siv sij hawm li 1-3 hnub rau tus neeg txiav txim es mam li txiav txim siab.

THEEM 4: Npaj nqa daim ntawv mus cev rau ("service")

Cov ntawv koj ua tiav kom nug tau daim ntawv tiv thaiv HRO yuav tsum tau muab rau tus neeg t thab plaub saib tsis taus koj (harasser) yam muab rau nws txawv zog. Qhov no hu tias "service of process," los yog "service." Qhov no txhais tau tias ib tug neeg twg es tsis yog koj nqa daim ntawv no mus cev rau tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser) tim ntsej tim muag. Daim ntawv koj sau tiav hu ua The Law Enforcement Information Sheet yuav pab kom rau tus tub ceev xwm thiab lub chaw ua hauj lwm sheriff’s department kom lawv cev tau (serve) cov ntawv rau tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser).

Yog tias koj siv tus tub ceev xwm (sheriff los yog police officers), yuav tsis muaj nqi tsub rau koj them. Tabsis koj kuj yuav tsum tau nqa daim ntawv no mus rau tus tub ceev xwm ntawm koj tus kheej. Tus tub ceev xwm feem ntau nyob hauv los yog ze ntawm lub tsev hais plaub. Qhia rau tus tub ceev xwm tag nrho tej yam koj paub tias tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser) nyob rau qhov twg. Nyob rau tej lub zos, tus neeg tuav ntaub ntawv hauv tsev hais plaub mam li muab daim ntawv no rau tus tub ceev xwm nqa mus.

Yog tias lub tsev hais plaub tsis muab daim ntawv tiv thaiv HRO rau koj thiab tsis teem caij rau rooj sab laj, ces tus neeg thab plaub saib tsis taus koj (harasser) yuav nqa (serve) koj cov ntaub ntawv rau nws.

Kuv puas yuav tau muaj rooj plaub sab laj (hearing) es kuv thiaj li tau daim ntawv tiv thaiv HRO?

Tsis tas muaj los tau. Qee rooj mas, koj yeej tau daim ntawv tiv thaim HRO yam tsis tas muaj rooj plaub sab laj. Lub tsev hais plaub yeej muab tau daim ntawv tiv thaiv "Ex Parte OFP" rau koj. Daim ntawv tiv thaiv "Ex Parte OFP" txhais tias tsis pub qhia kom tus neeg sab tod paub txog rooj plaub no. Qhov kev txiav txim no muab rau koj vim cov ntaub ntawv hauv daim ntawv no qhia tau tias yuav muaj ib qho kev phom sij tam sim txog qhov thab thiab saib tsis taus koj (harassement). Koj tau qhov kev txiav txim no ua ntej tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) muaj lub hwv tsam qhia txog lawv sab lus.

Yog tias koj tau daim ntawv tiv thaiv Ex Parte OFP, tus neeg tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) yeej nug kom muaj rooj sab laj. Tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) muaj 20 hnub rau nws nug kom tau rooj sab laj tom qab (served) (txais tau cov ntawv). Yog tias koj tsis tau txais ib daim ntawv ceeb toom xa tuaj, kav tsij hu lub tsev hais plaub ua ntu zus seb tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) puas nug kom muaj rooj sab laj. Yog koj tsis mus ntawm rooj sab laj hauv tsev hais plaub, tus neeg tswm txom lwm tus kuj tshem tau daim ntawv tiv thaiv HRO. Koj yuav tsis muaj kev tiv thaiv.

Yog hais tias tus neeg txav txim tsis kam muab daim ntawv tiv thaiv HRO rau koj, koj yeej nug kom mauj rooj sab laj. Thaum mus ntawm rooj sab laj koj yuav tsum tau muaj pov thawj tias cov ntaub ntawv koj sau hauv daim ntawv yeej muaj tseeb thiab qhov tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) tau ua rau koj yeej txhab txhais tau tias poob rau qhov kev txhaum cai ntawm kev thab plaub saib tsis taus lwm tus (harassment).

Muaj dabtsi tshwm sim thaum muaj rooj plaub sab laj (hearing)?

Koj qhia koj sab lus ua ntej. Khia rau tus neeg txiav txim tias muaj dabtsi tshwm sim thiab vim li cas koj thiaj li xav tau daim ntawv tiv thaiv HRO. Qhov no hu ua koj cov lus teev pov thawm testimony. Yog tias koj muaj pov thawj qhov qhia tau tias koj yeej raug thab plaub thiab saib tsis taus (harassement), nqa lawv nrog koj mus ntawm rooj sab laj.

Cov pov thawj kuj yog cov keeb kwm hu xov tooj los yog cov ntawv sau hau lub xov tooj qhia tau tias tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) yeej hu koj thiab sau ntawv rau koj tas li. Cov pov thawj kuj siv tau daim ntawv tub ceev xwm sau (police report) los yog daim ntawv tus kws kho mob sau yog tias koj raug mob ntawm cev nqaij daim tawv los yog raug quab yuam ua dev ua npua. Yog tias koj muaj ib co ntawv sau hauv xov tooj thiab duab nyob hauv koj lub xov tooj es koj xav kom tus neeg txiav txim saib, koj yuav tsum muab lawv tshem tawm hauv koj lub xov tooj thiab nqa mus ntawm rooj sab laj.

Nqa peb daim qauv ntawm koj cov pov thawj nrog koj mus ntawm rooj sab laj. Ib daim qauv muab rau tus neeg txiav txim, ib daim muab rau tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser), thiab ib daim rau koj. Nco ntsoov nqa kom tag nrog koj mus.  Koj nqa tsis tau mus lwm zaus los yog hais tias koj muaj tabsis nyob pem tsev lawm thiab ib chim mam rov qab nqa tuaj.

Tom qab koj qhia koj sab lus tag lawm, tus neeg tsim txom lwm tus qhia nws sab lus. Lub sij hawm nov yog lub sij hawm nws qhia nws sab lus rau tus neeg txiav txim thiab muab nws cov pov thawj rau tus neeg txiav txim. 

Qee zaus ua ntej rooj plaub pib, tus neeg txiav txiv yuav nug koj thiab tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) seb neb puas kam muaj ib tug neeg hauv nruab nrab (mediate) pab neb sib khom. Koj tsis tas yuav muaj kev pom zoo kom muaj qhov no (mediation). Yog tias koj ntshai tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) koj qhia rau tus neeg txiav txim. Lawv yuav tsis yuam kom koj muaj qhov sib khom no (mediate) yog tias koj ntshai tus tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser).

Yuav ua cas yog tias tus neeg thab plaub no tsis ua raws li kuv daim ntawv tiv thaiv HRO?

Hu rau tub ceev xwm. Tub ceev xwm yuav tsum ntes tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser), yog lawv ntseeg tias tus neeg tsim txom lwm tus yeej tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv HRO. Lawv tsis tas yuav kom pom kiag qhov nws tsis ua raws ntawd ntawm lawv tus kheej. Qhia rau tub ceev xwm yog tias koj muaj ib daim ntawv tiv thaiv HRO. Muab daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv OFP qhia rau tub ceev xwm. Hais kom lawv muab ntes kaw. 

Tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv HRO thawj zaug mas yog lub txim me hu ua misdemeanor crime.  Kev rau txim kuj muaj raug kaw thiab nplua nyiaj.  Raug txim ntev tshaj plaws ces yog raug kaw 90 hnub thiab nplua $700.  Tabsis qhov raug txim no tus neeg txiav txim feem ntau txiav txim rau lub txim qis dua.  Qhov kev raug txim es tsis ua raws daim ntawv tiv thaiv yuav nce zuj zus ntawm qhov tsis ua raws ib zaug twg.

Koj yeej nug tau lub tsev hais plaub kom muab tus neeg thab plaub saib tsis taus (harasser) tsub lub txim es tsis ua raws kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub, saib tsis taus lub tsev hais plaub (contempt of the court) ntawm rooj plaub thab plaub saib tsis taus no.  Tus neeg tuav cov ntaub ntawv hauv lub tsev hais plaub muaj daim ntawv rau koj ua qhov no.

Kuv yuav tsum ceev kuv daim ntawv tiv thaiv harassment restraining order rau qhov twg?

Luam koj daim ntawv tiv thaiv OFP cia thiab nqa ib daim nrog koj tas mus li. Ceev ib daim rau hauv koj lub kab paus purse, hauv koj lub tsheb, pem chaw ua hauj lwm, thab txhua qhov chaw tsam koj ho yuav tau siv nws. Tub ceev xwm feem ntau yeej ntes tus neeg tsim txom lwm tus yog tias lawv tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv HRO yog tias koj muaj daim qauv nrog koj.

Xav txog qhov tias muab ib daim qauv ntawm daim ntawv tiv thaiv HRO rau koj tus tswv tswv, tus nai pem chaw hauj lwm, lub chaw zov menyuam, thiab koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

Tshooj 8. Tsub Lub Txim Txhaum Rau cov neeg Tsim Txom Lwm tus Neeg

Puas tau ua ib qho kev txhaum cai twg? Kuv yuav tsum tau ua li cas?

Ib lub sij hawm twg koj raug mob ntawm koj lub cev los yog rau quab yuam ua dev ua npua (ua phem rau), ib qhov kev txhaum cai tau tshwm sim lawm.  Nws yog ib qhov kev txhaum cai ntxiv rau tus neeg tsim txom lwm tus (abuser) yog nws tsis ua raws li daim ntawv tiv thaiv OFP los yog HRO.

Hu 9-1-1 thaum raug ntaus tshwm sim. Feem ntau tub ceev xwm sau ib daim ntawv qhia txog thau hu rau 9-1-1. Lawv yeej tsis sau ib daim ntawv qhia txog txhua txhua zaus thaum tub ceev xwm mus. Yog tias koj hu rau tub ceev xwm, nug kom lawv sau ib daim ntawv qhia txog qhov xwm txheej.  Nug kom tau ib daim qauv. Txhua zaus ib qhov kev txhaum cai tau tshwm sim koj yeej hais kom tus tub ceev xwm sau ib daim ntawv qhia (police report). Yog tis koj tsis hu rau tub ceev xwm thaum lub sij hawm qhov raug ntaus no tshwm sim, koj yeej hu tau lawv tom qab thiab hais kom tus tub ceev xwm sau ib daim ntawv qhia thaum ntawd.

Tsis txhob cia li ntaus nqi tias tias tus neeg tsim txom lwm tus yuav raug tsub lub txim nws ua txhaum cai vim tias tau hu rau tub ceev xwm lawm, tus neeg tsim txom lwm tus twb raug ntes, los yog tub ceev xwm twb qhia txog qhov teem meem no lawm. Yog koj xav kom tus kws lij choj sawv cev rau lub nroog (prosecutor) tsub txim rau tus neeg tsim txom lwm tus nrog ib qhov kev txhaum cai, hu rau tus kws lij choj sawv cev rau lub nroog (prosecutor) thiab qhia rau nws. Koj kuj yuav tsum tau ntxiv ib co ntsiab lust seem ceeb rau tub ceev xwm daim ntawv sau qhia txog qhov xwm txheej. Qhia rau tus kws lij choj (prosecutor) tias koj xav kom tus neeg tsim txom lwm tus kom raug tsub lub txim qhov nws ua txhaum cai.

Nws yuav pab tau es coj ib tug neeg sawv cev advocate los yog ib tug neeg pab txhawb zog thaum sib tham nrog tub ceev xwm thiab tus kws lij choj (prosecutor). Saib “Nrhiav kev pab qhov twg” ntawm Tshooj 9. Mus qhia rau tub ceev xwm thiab nug kom tsub txim rau ib qho kev ua txhaum cai muas yog ib qho nyuaj thiab mob hlwb heev. 

Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau ua kom tus neeg tsim txom lwm tus neeg rau tsub lub txim ua txhaum cai rau?

 1. Vim rau qhov koj yog ib tug neeg rau tsim txom los ntawm ib qho kev txhaum cai.  Nws yog ib qho yuam txoj cai lij choj kom lwm tus raug mob los yog hawv lwm tus neeg.
   
 2. Yog txiav txim tau lub txim txhaum rau tus neeg tsim txom lwm tus kuj yuav tau raug kaw (jail/prison) los yog raug nplua nyiaj.
   
 3. Nws kuj yuav tsum qhov ua phem.
   

Yog txiav txim tau lub txim txhaum rau tus neeg tsim txom lwm tus kuj yuav tau raug kaw (jail/prison). Qhov no yeej tsis tshwm sim tas li. Koj yeej muaj txoj cai qhia rau tus kws lij choj (prosecutor) los yog lub tsev hais plaub tias hom raug txim twg koj xav tias tus neeg tsim txom lwm tus no yuav tsum raug. Tus kws lij choj (prosecutor) kuj yuav mloog qhov koj xav thaum txiav txim tsub lub txim seb rau kawm hov ntev rau tus neeg tsim txom lwm tus. Lub tsev hais plaub kuj yauv txiav txim koj tus neeg ua phem rau lwm tus kom counseling thiab mus kho nws (counseling thiab treatment). Lub tsev hais plaub kuj yuav txiav txim kom tus neeg tsim txom lwm tus no tsis txhob nyob ze koj.

Yog tsub tau txim rau ib qho kev txhaum rau tus neeg tsim txom lwm tus kuj tiv thaiv tau koj thiab vim yog:

 • tus neeg tsim txom kuj yuav raug kaw
 • Lub tsev hais plaub kuj yuav txiav txim kom tus neeg tsim txom lwm tus no tsis txhob nyob ze koj
 • lub tsev hais plaub kuj yuav muaj peev xwm soj ntsuam tus neeg tsim txom lwm tus nws tus cwj pwm xeeb ceem
 • Tus neeg tsim txom lwm tus kuj yuav tau kev kom pab tswj tus kheej qhov kev tsim txom lwm tus (domestic abuse) los yog thum yeej thum tshuaj
   

Cov tsev hais plaub yog ib txoj kev ua kom qhov kev ua phem no tsis txhob muaj.  Kev ua phem feem  ntau yeej tsis tsum yog tias tsis muaj kev pab.

Yuav ua cas yog kuv txiav txim siab kuv tsis xav kom tus neeg ua phem raug tsub lub txim txhaum cai?

Yog tias tub ceev xwm raus tes lawm, qhov kev txiav txim tsub lub txim tsis yog koj qhov lawm. Tus kws lij choj (prosecutor) yog tus txiav txim yuav tsub txim rau ib tug neeg. Koj yeej nug tau tus kws lij choj (prosecutor) kom tsis txhob tsub txim rau tus neeg tsim txom lwv tus nrog rau qhov kev txhaum cai tabsis nyob ntawm nws xwb.

Tus kws lij choj (prosecutor) kuj yuav tsis tsub txim rau tus neeg tsim txom lwm tus yog tias koj tsis kam tuaj teev lus ua pov thawj (testify). Tabsis qee zaus lawm yeej muaj lwm cov pov thawj thiab tsub txim rau txawm koj tsis tuaj.

Yog tias tub ceev xwm tsis muaj feem xyuam, koj yuav tsum tau muab qhov nws tsim txom koj sau cia txawm tias koj tsis xav kom tsub txim rau tus neeg tsim txom lwv tus nrog qhov nws ua txhaum cai. Muaj 2 qhov laj thawj zoo (2 reasons) tias vim li cas thiaj li yuav tau sau cia. Tib ib, yog tus neeg ua phem rov ua siab phem dua, tej zaum koj yuav tau muaj povthawj qhia tias twb tshwm sim dua los lawm. Tib ob, yog koj tau mus hais cov plaub yav tas los xws li OFP, menyuam nrog leeg niam los txiv nyob, sib nrauj, lossis tiv thaiv menyuam, tej zaum nws yuav pab koj qhia tau hais tias tus neeg ua phem yeej siab phem yav dhau los.
 

Lwm yam koj kuj ua tau:

 • Yog tias muaj ib daim ntawv tub ceev xwm sau (police report), muab kom tau ib daim qauv thiab ceev cia.
 • Yog tias koj raug mob thaij duab cia. Koj kuj nug kom tub ceev xwm thaij duab qhia rau lawv daim ntawv lawv sau qhia. Koj kuj nug koj tus phooj ywg los yog tus neeg sawv cev advocate thaij duab.
 • Nco ntsoov ceev cov ntawv koj sau cia thiab cov ntawv koj mus muab los kom zoo kom tus neeg tsim txom lwm tus kom txhob nrhiav tau.
 • Yog tias koj raug mob nrhiav kev pab. Nug koj tus kws kho mob los yog tus nurse kom muab sau cia txog qhov es ua rau koj raug mob kom nyob hauv cov keeb kwm mob ntawm koj. TSIS TXHOB lam dag txog qhov koj raug mob li cas xws li "taug kev mus tsoo lub qhov rooj." Nws yuav yog ib qho nyuaj lwm hnub kom muab tau qhov tseeb yog tias koj cov keeb kwm ntawm ntawv kho mob ho tsis hais txog qhov tshwm sim tiag tiag.
 • Thaij duab ntawm cov khoom (property) es raug puas tsuaj. Yog tias koj kho los yog tej yam khoom es puas tsuaj ceev daim ntawv them nyiaj kho (receipt). Ceev cov khoom es puas tsuaj tsam lwm hnub koj ho yuav siv lawv los ua pov thawj txog qhov tshwm sim.
 • Ceev ib co lus sau cia los yog ib phau ntawv diary sau txog cov kev tsim txom es tshwm sim.  Sau cia ib zaug twg tus neeg tsim txom lwm tus no ntaus koj, hawv koj, los yog ua rua koj raug mob.  Sau hnub vasthib thiab sau qhia kom meej.

  Piv txwv
  Lub Raus HLi Ntuj 12, 2020 – Chris thawb kuv mus rau daim phab ntsa hauv chav pw.  Hais tias, "koj hmoov zoo kuv tsis muaj rab phom." Sab xub pwg sab laug dhoog ntshav.

Tshooj 9. Kuv yuav nrhiav kev pab thiab Muab cov ntawv foos (forms) qhov twg?

Nrhiav kev pab qhov twg

Ib tug neeg tawm tsam xav hloov kev tsim txom rau tsev neeg (A domestic abuse advocate) yeej pab tau koj tawm cov tswv yim rau koj qhov kev nyob nyab xeeb/puaj phais. Cov neeg advocate no pab cov poj niam thiab cov txiv neej es raug tsim txom. Yuav nrhiav cov kev pab domestic abuse program hauv koj lub zos:

 • Hu rau Minnesota DayOne ntawm (866) 223-1111
 • Mus rau Violence Free Minnesota vfmn.org
  • Nias "Get Help"
    
  • Nias "Find a program near you"
    
  • Cov kev pab programs muab teeb raws cov tsiaj ntawv xub pib (alphabetically) ntawm ib lus zos county twg.
    

NCO NTSOOV:  Tsis muaj leej twg muaj cai ua kom koj raug mob los yog hawv koj.  Koj tsim nyog tau txais kev nyob nyab xeeb/puas phais.

Koj tsis yog ib leeg nkaus xwb es thiaj li muaj tej teeb meem zoo li no.  Tsis yog koj ib leeg.  Muaj coob leej thiab muaj cov cai lij choj los pab koj.  Cov neeg advocate yeej muaj sij hawm pab koj thiab cov kws lij choj los pab koj thiab.  Cov neeg uas tau leg dej num kom xaus qhov kev tsim txom ib tug neeg hauv koj tsev neeg (domestic abuse) nrhiav tau tias yog muab tau daim ntawv tiv thaiv OFP and/los yog tsum txim rau cov neeg ua txhaum cai YEEJ PAS xaus qhov kev ua phem no.

Tsev hais plaub cov ntawv foos (forms)

Daim ntawv tiv thaiv OFP (Order for Protection) thiab lwm daim ntawv es muaj ntsis zoo ib yam kuj nrhiav tau hauv Minnesota Judicial Branch lub vas sab ntawm https://www.mncourts.gov/GetForms.aspx?c=17&p=63

Daim ntawv tiv thaiv HRO (Harassment Restraining Order) thiab lwm daim ntawv es muaj ntsis zoo ib yam kuj nrhiav tau hauv Minnesota Judicial Branch lub vas sab ntawm https://www.mncourts.gov/GetForms.aspx?c=22&p=77

Yog tias muaj lub district teev nyob ib sab ntawm daim ntawv, ces daim ntawv thov ntawd tsuas siv tau rau hauv lub tsev hais plaub (judicial district) ntawd nkaus xwb. Yog tias los lu "statewide" teev nyob ntawm ib sab, ces daim ntawv thov ntawd yees siv tau rau txhua lub district hauv lub xeev.

Koj yeej ntaus tau daim ntawv thov thiab xa daim ntawv no hauv online es yog siv cov kev xam phaj hu ua court’s Guide and File interview (lus Askiv xwb). Qhov program no pab koj tsim ib daim ntawv nug kom lub tsev hais plaub kom tau daim ntawv tiv thaiv OFP los yog HRO. Qhov xam phaj zoo tib yam no yeej ua tau rau ob daim ntawv tiv thaiv OFP los yog HRO.  Qhov xam phaj no nug ib co lus nug thiab siv koj cov lus teb los sau rau hauv daim ntawv. Koj yeej xa tau daim ntawv no hauv lub computer mus (electronically). Los yoog koj yeej luam tawm tau thiab mam li nqa mus nram tsev hais plaub es muab rau lawv.

Pib qhov xam phaj Guide and File interview: