Cov Neeg Muaj Cai Ntaus Thwj Hauv Minnesota thiab Kev Dag “Notario”

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog cov neeg muaj cai ntaus thwj, yam lawv ua tau thiab tsis tau dabtsi, thiab ob peb yam kev dag txog “notarios”