Daim Ntawv Faib Cuab Tam Thaum Muaj Sia Nyob

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Daim ntawv qhia no tham txog cov ntawv faib ntiag tug thaum muaj sia nyob, muaj ib daim yuav zoo npaum li cas, ua li cas thiaj tau ib daim.