Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Koj Txoj Haujlwm: Kuaj Keebkwm, Kuaj Mob thiab Yeeb Tshuaj thiab Lwm Yam

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Koj lub chaw haujlwm nug tau koj txog ntaus yam hais txog koj tus kheej. Lawv nug tau txog cov neeg uas paub koj, txog ntaub ntawv siv nyiaj txiag thiab ntaub ntawv qhia txog kev ua txhaum cai. TIAMSIS chaw haujlwm nug tsis tau txog cov lus uas yuav xaiv ntseg xaiv muag cais tibneeg. Tshe yog muaj txoj cai lijchoj rau ua li ntawd, yeej muaj tej yam chaw haujlwm nug tsis txog nyob rau kev xamphaj haujlwm lossis rau cov ntaub ntawv xamphaj haujlwm.

Lawv nug tsis tau txoj koj:

 • lub hnub nyoog
 • kev txwj nkawm
 • yog pojniam los txiv neej
 • nyiam pojniam los txiv neej
 • xav tias yog pojniam los txiv neej
 • haiv neeg
 • tawv nqaij neeg
 • kev ntseeg
 • kev teev hawm
 • tebchaws yug
 • nyiaj uas tau pabcuam
 • xiam oob qhab
 • cev xeeb tub
 • kev muaj hauv tsev neeg (tsis muaj txwj nkawm, muaj txwj nkawm, sib nrauj lawm)

Mus saib peb daim ntawv Discrimination and Harassment at Work.

KUAJ KEEBKWM

KEV KUAJ