Shaqadaada: Soo Baarida, Baaritaanada Caafimaadka iyo kuwa Maandooriyeyaasha iyo waxyaabo kale

Waxaa qoray
Education for Justice

Shaqadaadu waxa ay ku waydiisan kartaa waxyaabo badan oo akhbaar ah oo adiga kugu saabsan. Waxa ay ku waydiin karaa tixraacyo, diiwaanada kiridhidyada iyo kuwa dambiyada. Waxa ay ku waydiin karaan su’aalo si ay u eegaan inaad shaqada qaban karid iyo kale xataa waxa ay ku waydiisan karaan inaad imtixaano marto. LAAKIIN shaqadu kuma waydiin karaan su’aalo cid takoori kara. Aan ka ahayn inay jirto sabab sharci ah oo loo sameynayo taa, waxaa jira waxyaabo aysan qolada shaqadu kugu waydiin karin wareysiga ama codsiga shaqada.

Kuma waydiin karaan:

 • da’daada
 • xaalada guurkaaga
 • sinjiyadaada
 • cidda aad la galmoodo
 • lab ama dhadig midka aad tahay
 • sinjigaada
 • midabkaada
 • caqiidadaada
 • diintaada
 • wadanka aad ka soo jeedo
 • qaadashada gargaarada dowlada
 • naafanimadaada
 • uur
 • xaaladaada qoys (kali, guur, furiin)
   

Eeg warqadayada xogta aruursan ee Takoorida iyo Khashkhashaadaha Goobta Shaqada

SOO BAARIDA

BAARIDA