Kuv Muaj Tus Tsiaj Puas Tau?

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Cov Kevcai rau “Tsis Pub Muaj Tsiaj” 

Coob tus tswv tsev muaj cov cai lawv yuam tau “tsis pub muaj tsiaj”.  Tabsis txawm rau qhov chaw zoo li ntawd los tej zaum koj kuj muaj cai muaj tau tus tsiaj.  Cov hom tsev txawv nyias muaj nyias cov kevcai. 

  • Yog koj nyob tsev luam, koj muaj cai muaj tus tsiaj tau. 
  •  Yog koj nyob lub tsev lawv pab them nqi tsev thiab yog ib tug neeg laus lossis xiam oob qhab raws li kevcai teem, koj muaj cai muaj tus tsiaj. 
  • Yog koj muaj tus tsiaj ua haujlwm, koj muaj cai muaj tus tsiaj nrog koj.  Yog koj muaj tus tsiaj pab neeg xiam oob qhab, koj muaj txoj cai cia nws nrog koj. Ib tug tsiaj ua haujlwm yog ib tug tsiaj tshwj xeeb cob los pab koj rau koj qhov xiam oob qhab. 
  • Yog koj tus tsiaj tsis yog tus tsiaj ua haujlwm, tabsis koj xiam oob qhab thiab toobkas nws los pab koj vim koj qhov kev xiam oob qhab, ces tej zaum koj muaj cai muaj nws tau.  Qhov lus teb ces yog nyob ntawm cov lus muaj tseeb ntawm koj rooj plaub. Tej zaum yuav kom koj muab povthawj qhia seb koj xiam oob qhab li cas thiab tus tshiaj ua haujlwm pab tau li cas.
  • Ntau lub zos muaj kevcai txog seb hom tsiaj dabtsis thiab pestsawg tus tsiaj koj muaj tau.