Kuv Muaj Tus Tsiaj Puas Tau?

Tus sau
Education for Justice

Pib lub Ib hli hnub tim1, 2024, ntau cov kev cai lij choj txog vaj tse hloov lawm. Peb tab tom ua haujlwm los hloov tshiab cov kev pab ntawm no. Txog thaum peb ua tiav, ib co kev cai lij choj tseem ceeb tej zaum yuav tsis muaj lossis tsis yog. 

Yog koj muaj lus nug txog cov kev cai lij choj tshiab thiab lawv raug koj qhov teebmeem, hu Legal Aid ntawm  1-(877) 696-6529 lossis tiv tauj HOME Line ntawm  612-728-5767 lossis   https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/.

Daim ntawv qhia no tham txog txoj cai koj muaj los tau ib tug tsiaj li tus neeg xauj tsev, leejtwg thiaj li muaj tau tus tsiaj thiab vim li cas, thiab cov kevcai txog xauj tsev rau pejxeem lossis cov cai pab them nqi xauj tsev.