Kuv Muaj Tus Tsiaj Puas Tau?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog txoj cai koj muaj los tau ib tug tsiaj li tus neeg xauj tsev, leejtwg thiaj li muaj tau tus tsiaj thiab vim li cas, thiab cov kevcai txog xauj tsev rau pejxeem lossis cov cai pab them nqi xauj tsev.