Kuv mus kuaj mob kuv tus kheej puas tau yog kuv tsis tau muaj 18 xyoo?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias thaum twg thiab yuav ua li cas koj thiaj mus tau tom kws kho mob tsis tas nrog koj niam thiab txiv, thiab seb koj niam thiab txiv puas yuav toobkas paub.