Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

MFIP rau cov Niam Txiv Tsis Tau Muaj 18 Xyoo

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

MFIP muaj cai tshwj xeeb rau cov niam txiv tsis tau muaj 18 xyoo.  Nov yog cov tseem ceeb tshaj: