Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Barnaamija MFIP ee Waalidiinta da’doodu ka yartahay 18 sano

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

MFIP waxay leedahay sharciyo u gaar ah waalidiinta ka yar 18 sano. Sharciyada ugu muhiimsan waa kuwa soo socda: