MSA - (Minnesota Kev Pab Nyiaj Ntsuab, Nyiaj Muas Noj thiab MA Kho Mob)

Tus sau
Education for Justice

MSA yog qhov kev pab hu ua Minnesota Supplemental Aid. Nws yog ib qho nyiaj tsawg uas lub xeev muab rau cov neeg khwv tsis tau nyiaj ntau uas yog cov laus, dig muag lossis xiam oob qhab thiab yog cov tau nyiaj Supplemental Security Income (SSI). Kuj muaj feemxyuam tau txais MSA thiab yog tias koj tau nyiaj Social Security Disability uas ntau dua $743 tiamsis tsawg dua $864 tauj ib hlis.

  • Ib tug neeg uas tau nyiaj SSI pab $783 thiab nyob nws tus kheej feem ntau yuav tau $81 rau MSA.
  • Ib khub niam txiv uas nkawd nyob nkawd tus kheej thiab tau nyiaj SSI raws ib khub niam txiv $1175 feem ntau yuav tau $111 rau MSA.
  • Yog koj nyob rau tej hom tsev nyob uas tsis yog chaw pab saib xyuas kho mob, qhov nyiaj  yog $102 tauj ib hlis.
     

Vim txoj kev MSA raug xam, koj feem ntau yuav tsis muaj feemxyuam tau yog tias koj nyob nrog lwm tus neeg tshwj tias yog ib tug txwj nkawm uas kuj tau nyiaj SSI thiab.

Yog nyob koj tus kheej yog tias:

  • Koj muaj koj ntaub ntawv xauj tsev tus kheej
  • Koj muaj ib chav rau koj tus kheej
  • Koj ua thiab yuav koj tej zaub mov koj tus kheej
     

Yog koj yeej nyob rau ib qho chaw li nov thiab MSA tsis kam muab nyiaj rau koj, tiv tauj Legal Aid.

Txhua yam nyiaj koj tau uas tshaj qhov nyiaj SSI ces yuav siv los xam koj qhov MSA, tiamsis yog tias koj ua haujlwm, ib feem ntawm koj cov nyiaj uas khwv tau los yuav tsis raug suav.