Gargaarka Kabitaanka ee Minnesota (MSA)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

MSA waa Gargaarka Kabitaanka ee Minnesota. Waa lacag yar oo gobolku bixiyo oo la siiyo dadka dakhligoodu yar yahay ee da’da ah, indhaha la’a ama naafada ah ee la saiiyo Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada (SSI).   Waxaa kale oo suurogal ah in la siiyoMSA dadka la siiyo Gargaarka dadka Naafada Ah ee Lambarka Bulshada ee ka badan $738 laakiin ka yar $864 bishiiba. 

  • Qof kasta ii la siiyo SSI $783 oo keli u nool waxaa sida caadiga ah la siinayaa $81 oo MSA ah. 
  • Laba isu dhaxa oo wadanool oo la siiyo SSI ah $1175 waxaa sida caadiga ah la siinayaa $111 oo MSA ah.
  • haddii aad degan tahay goobaha dadka lagu hayo oo aan aheyn xarun caafimaad, lacagtu waa $102 bishiiba.
     

Iyada oo la eegayo sida loo xisaabo MSA, inta badan laguma siinayo haddii aad qof kale ladegan tahay marka laga reebo sayga/xaaska oo isna la siiyo SSI.

Haddii aad keli u nooshahay oo aad:

  • Leedahay heshiiska kirada oo kuu gaar ah.
  • Waxa aad leedahay ugu yaraan qol adiga kuu gaar ah 
  • Cuntadaada u iibsato oo u karsato si gaar ah. 
     

Haddii aad degan tahay goob noocaas oo kale ah oo laguu diiday MSA la xiriir Legal Aid.

Dakhli kasta oo ka sareeya lacagta lagaa siiyo SSI waa laguu xisaaabayaa gargaarka MSA, laakiin haddii aad shaqeyso, qeyb ka mid ah dakhliga ku soo gala laguuma xisaabayo.