Muab Cai Rau Lwm Tus Tu Koj Tus Menyuam (DOPA)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog muab Cai rau Lwm Tus Tu Koj Tus Menyuam lossis DOPAs, yuav ua li cas thiab thaum twg thiaj ua tau, thiab lawv kav ntev li cas.