Waqtiga Waalidka (Booqashada) iyo Qorshayaasha waalidka

Waxaa qoray
Education for Justice

Kolka labada waalid kala baxaan, maxkamadu inta badan waxa ay rabtaa in labada waalidba ay ku lug ku yeeshaan nolosha ilmahooda. Waqtiga waalidku waa waqti uu waalidka mid walbaa ilmaha waqti la qaato. Shaqo kuma leh arrintani cid hayshaha ilmaha loo xukumay ama nooca haysashadu ay tahay. Waqtiga waalidku waa waqti booqashada oo kale.  

Furitaanka iyo kiisaska haynta ilmaha waa kuwa dhib badan saameeyana xaquuq muhiim ah oo dhanka sharciyada ah. Waxaa fiican inaad talo dhanka sharciyada aad ka hesho qareen. 

Wax kale oo ah Qorshayaasha Waalidka