Nyiaj Poob Haujlwm

Tus sau
Education for Justice

Nyiaj poob haujlwm yog muab rau cov neeg uas poob lawv txoj haujlwm thaum tsis yog tim lawv. Daim ntawv qhia no qhia txog ib co cai tias leejtwg yog cov muaj feem tau nyiaj poob haujlwm. Yog koj tsis paub tseeb tias koj puas muaj feem tau nyiaj poob haujlwm, koj yuav tsum ua ntawv thov. Txawm muaj lwm cov cai tswj los, kuj muaj 3 txoj cai tuav. 

 1. Koj yuav tsum tau poob koj txoj haujlwm thiab tsis txhob yog tim koj. Feem ntau, qhov no txhais tau tias koj tsis muaj feem tau nyiaj poob haujlwm yog tias koj yog tus tawm lossis raug rho tawm haujlwm. Tiamsis kuj muaj kev zam tau thiab. Tej thaum koj muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm rau tej yam muaj li nram qab no. Yog koj tsis paub tseeb, koj yuav tsum ua ntawv thov.
 • Puas yog muab koj rho tawm haujlwm vim tsis muaj haujlwm ua lawm?
 • Puas yog txo koj cov sijhawm ua haujlwm?
 • Puas yog koj tawm haujlwm vim koj txoj haujlwm tsis nyab xeeb lossis muaj neeg hawv lossis ua phem rau koj?
 • Puas yog koj tawm vim muaj mob lossis xwm txheej ceev hauv koj tsev neeg thiab nrhiav sijhawm tawm tsis tau?
 • Puas yog koj tawm lossis rau rho tawm vim tej yam hloov ntawm koj kev noj qab haus huv rau txoj kev xav lossis lub cev uas ua nyuab rau koj ua haujlwm?
 • Puas yog koj tus nai hloov cov nyiaj them rau koj, lub sijhawm haujlwm, lossis cov teev haujlwm thiab ua rau nyuab koj kev mus haujlwm?
 • Puas yog koj muaj mob lossis raug mob thiab ua rau kev ua haujlwm nyuab heev? Puas yog tej tug hauv koj tsev neeg muaj mob lossis raug mob?
 • Puas yog koj plam txoj kev pab zov menyuam lossis kev tsheb siv mus los? Puas yog koj tus nai lossis neeg nrog koj ua haujlwm ua phem rau koj lossis coj phem rau koj?
 1. Koj yuav tsum nrhiav haujlwm tom qab poob koj txoj haujlwm. Saib koj txoj kev nrhiav haujlwm yam nkaus li yog ib txoj haujlwm thiab. Siv txog li 30 teev tauj ib lispiam los nrhiav haujlwm tshiab. Khaws cia tej ntaub ntawv qhia tias koj mus nrhiav haujlwm qhov twg.
   
 2. Koj yuav tsum ua tau haujlwm thiab muaj sijhawm ua haujlwm tom qab koj poob koj txoj haujlwm. Yog koj muaj teebmeem nrog kev noj qab haus huv lossis muaj chaw khuam (xws li kev kawm ntawv) uas ua rau koj nrhiav tsis tau haujlwm lossis mus haujlwm, koj tsis muaj feem tau.   
   

Cim Cia: Yog koj tau txais nyiaj pab rau kev tu ncua, tej zaum koj kuj muaj feem tau txaus nyiaj poob haujlwm mentsis. Tiv tauj koj lub chaw khiav dejnum lijchoj kom paub ntau ntxiv.