PCA Tsis Txaus Siab Rov Hais Dua

Tus sau
Education for Justice

Yog tias koj qhov kev ntsuam xyuas rau kev pab cuam PCA hais tias koj tsis tsim nyog muaj ib tug PCA, lossis qhov kev ntsuam xyuas txhua xyoo txo koj cov teev tu koj, thiab koj tsis txaus siab, koj rov hais dua tau. Koj tsab ntawv yuav tsum qhia txog txoj kev yuav hais dua.