Rov Mus Hais Dua hauv Tsev Hais Plaub Loj Txog Tsoom Fwv Kev Pab

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv tseeb no TSUAS YOG rau cov neeg uas twb tau hais plaub hauv Department of Human Services (DHS) txog tsoom fwv cov kev pab thiab tau qhov lus txiav txim lawm lossis daim ntawv.  Rov mus hais dua hauv Tsev Hais Plaub Loj nyuaj heev.  Yog tau, nrhiav kev pab ntawm ib tug kws lij choj lossis hauv qhov chaw pab koj tus kheej “self-help center”. 

Nws TSIS YOG rau “social security,” poob haujlwm lossis tsis tau vim keebkwm.

Yog koj rooj plaub hais txog nrhiav pom muaj kev tsim txom los ntawm lub Xeev Minnesota, saib peb daim ntawv tseeb Kev Tsim Txom Yog Dabtsi thiab Nws Cuam Tshuam Kuv Txoj Haujlwm Tau Li Cas?

Cov Kauj Ruam Rov Coj Mus Hais Dua hauv Tsev Hais Plaub Loj: