Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Racfaanka PCA

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Haddii lagugu sameeyey qiimeynta adeegga PCA oo aadan u baahneyn adeegga PCA, ama qiimeynta sanadlaha ah lagu yareeyey saacadaha laguu ogolaaday laakiiin aadan ku raacsaneyn, waxa aad la qaadan kartaa racfaan.  Ogeysiiska waxaa la socada sida aad racfaan uga qaadan karto.