Poob Koj Lub Tsev rau Koj Lub Koomhaum Saib Xyuas thiab Tu Koog Tsev

Tus sau
Education for Justice
HOA yeej tseem kaw tau, thiab yeej kaw, nyob rau lub caij kab mob xwm ceev COVID-19. Tsis muaj dabtsi nyob rau cov cai tsim tshiab thaum lub caij COVID los nres qhov ntawm. Tej zaum ib qho yuav tiv thaiv lub HOA muab koj ntiab tawm tom qab kaw tsev ces yog muaj txoj cai tsis pub ntiab tawm. Mus rau peb daim COVID-related mortgage page ntawm www.LawHelpMN.org yog xav paub ntxiv.

Yog koj poob qab them koj lub Koomhaum lossis ib Chav Tsev Kem Yuav cov nuj nqis, lub Koomhaum kaw tau koj lub tsev!!