Rho Tawm Sijhawm So Tom Haujlwm: Tsev Neeg ua Thab Ham

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Covid-19:  Nws muaj kevcai tshiab txog sijhawm so thaum muaj mob vim
muaj kev kub ntxhov thoob tebchaws.

Mus rau https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave (lus Askiv xwb)

Tej zaum koj yuav rho tawm sijhawm so tsis them tom haujlwm los lis teeb meem hauv tsev txog ib tug neeg ua thab ham.  Koj yuav tsum muaj feem tau qhov Family and Medical Leave Act Txoj Kevcai rau Sijhawm So Rau Tsev neeg thiab Muaj Mob (FMLA).  Yog koj muaj feem tau, koj muaj cai rho tawm sijhawm so ncig txog tsev neeg ua tham ham. 

Sijhawm so yog tsis them nyiaj, tabsis tej zaum, tej zaum cov neeg ua haujlwm thiab cov chaw ua haujlwm txiav txim siab los muab sijhawm mob lossis ua si los “hloov” tej co sijhawm so.  Thaum lub sijhawm so, koj qhov chaw ua haujlwm yuav tsum muab qhov isalas kho mob li thaum koj tseem ua haujlwm.  Tabsis koj yuav tau them koj npaug twj ywm.

Introduction

Military Caregiver Leave

Qualifying Exigency Leave

What if my employer won’t give me time off?