Rho Tawm Sijhawm So Tom Haujlwm: Tsev Neeg ua Thab Ham

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog thov sijhawm so tom haujlwm vim muaj teebmeem nrog rau ib tug neeg hauv tsev neeg uas ua thab ham.

Covid-19: Nws muaj kevcai txog sijhawm so thaum muaj mob vim muaj kev kub ntxhov thoob tebchaws. Mus rau https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic.

Introduction

Military Caregiver Leave

Qualifying Exigency Leave

Yog tias kuv qhov chaw ua haujlwm tsis kam muaj sijhawm so rau kuv ne?