Fasaxa Shaqada: Qoysaska Ciidamada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa u helida ka fasaxid shaqada ah sababo ah arrimo la xiriira qof qoyska ka mid ah oo ciidanka wadanka ka tirsan.

Introduction

Haddii aad codsaneyso fasaxa MCL

Haddii aad codsaneyso fasaxa QEL

Maxaan yeelayaa haddii aanu loo shaqeeyaha ogolaan fasaxa?