Fasaxa Shaqada: Qoysaska Ciidamada

Waxaa qoray
Education for Justice
COVID-19 Waxaa jira sharciyo cusub oo ku saabsan fasaxyada taasoo ay ugu wacan tahay cudurka dilaacay. Soo booqo https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave

Waxaa suurogal ah in aad qaadan karto shaaqada ka qaadan karto fasax lacag la’aan ah (fasax) ee haddii qof qoyska ah ka tirsan ciidamada gaashaandhigga. Waa in aad ka soo baxdaa shuruudaha ku xiran Sharciga Fasaxa Caafimaadka Iyo Qoyska (FMLA). Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha, waxa aad xaq u leedahay in aad fasax u qaadan karto xubin qoyska ah oo ka tirsan ciidamada.    

Introduction

Haddii aad codsaneyso fasaxa MCL

Haddii aad codsaneyso fasaxa QEL

Maxaan yeelayaa haddii aanu loo shaqeeyaha ogolaan fasaxa?