Tau Nyiaj Hli Yug Menyuam

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog nyiaj hli yug menyuam. Yuav ua li cas thiaj tau txais nws, yuav ua li cas thiaj tau kev pab los ntawm koj lub nroog, hloov pestsawg nyiaj yus tau, thiab lwm yam.