Teeb Meem Qiv Nyiaj Kawm Ntawv

Tus sau
Education for Justice
Payments for federal student loans have been temporarily suspended, and interest rates on federal student loans have been set to 0%, from March 13, 2020 through January 31, 2022. This does not affect private student loans at this time. Learn more at the Federal Student Aid website: https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus. (lus Askiv xwb).

Nyiaj kawm ntawv los ntawm tsoomfwv thiab cov chaw qiv nyiaj yog ib txoj kev zoo heev los them kawm ntawv qib siab.  Tabsis yog koj poob qab them cov nyiaj rov qab nws yuav nyuaj heev. Feem ntau koj yuav tsum them cov nyiaj rov qab txawm tias koj kawm tsis tiav. Feem ntau nyiaj qiv kawm ntawv tsis muaj feem “discharged” (tshem tawm) txawm tias koj ua ntaub ntawv poob nyiaj txiag tag (bankruptcy).

Yog koj pab kos npe qiv nyiaj kawm ntawv ntawm tsoomfwv rau tsev neeg lossis ib tug phooj ywg koj yuav raug them cov nyiaj qiv rov qab kom tag. Xav kom zoo zoo ua ntej koj pom zoo kos npe rau leej twg qiv nyiaj.