Yog Koj Them Tsis Taus Cov Nyiaj Koj Txais Them Nqi Ntawv Vim Koj Xiam Oob Qhab

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias yuav ua li cas yog koj tiv nyiaj qiv kawm ntawm tabsi ua tsis taus haujlwm vim muaj xiam oob qhab nyob mus ib txhis.