Yog Koj Them Tsis Taus Cov Nyiaj Koj Txais Them Nqi Ntawv Vim Koj Xiam Oos Qhab

Tus sau
Education for Justice

Yuav muaj dabtsi tshwm sim yog tias kuv them tsis taus cov nuj nqis kuv txais los them nqi kawm ntawv?

Yog hais tias koj poob qab ntawm qhov koj them koj cov nuj nqi ntawm qhov koj txais los them nqi kawm ntawv, qhov nyiaj es koj tiv mas yeej nce zuj zus xwb.  Qhov nuj nqis yeej tsis pawv li yog tias koj phej ua txuj tsis paub.  Tsoom fwv kuj txeeb tau koj cov nyiaj thaum koj ua tau se rov qab los yog rho ib qho nyiaj ntawm cov nyiaj koj khwv tau tom hauj lwm, txawm tias yog cov nyiaj tsoom fwv pab koj hu ua Social Security. Saib peb daim ntawv tseeb Teeb Meem Qiv Nyiaj Kawm Ntawv.

Yog hais tias koj muaj ib qho xiam oob qhab thiab yeej yuav khwv tsis tau nyiaj txaus los them qhov nqi koj txais los them nqi kawm ntawv, koj kuj yuav tsim nyog tau txais qhov kev zam es muab koj cov nuj nqi tshem tawm tag nrho vim koj xiam oob qhab hu ua Total and Permanent Disability (TPD) Discharge.