Tiv Thaiv Koj Tus Menyuam ntawm Hlau Lom Neeg

Tus sau
Education for Justice

Hlau lom neeg ua tau koj tus menyuam mob heev, xws li muaj teebmeem rau nws tus cwjpwm lossis puas hlwb mus tas sim neej.  Yog koj raug hlau lom thaum koj cev xeeb tub, tej zaum koj tus mos ab yuav raug mob.  Ntau cov tsev txua ua tej xyoo 1978 muaj cov xim tha tsev muaj hlau.  Tej zaum kuj muaj hlau lom neeg nyob rau tej khoom ua si qub lossis tuaj lwm lub tebchaws tuaj, nplhaib/saw tes/saw caj dab, tej hom tshuaj siv  hauv tsev, khoom qab zib tuaj lwm tebchaws tuaj, av, hauv tej pas kav hlau dej qub, tej qhov chaw ua haujlwm.  Xav tau daim ntawv qhia txhij thiab piav kom ntxaws, mus rau ntawm CDC qhov vas sab:  www.cdc.gov/nceh/lead/tips.htm (lus Askiv xwb). 

Cov menyuam yau dua 6 xyoo yog cov muaj feem raug mob tshaj.  Coob tug menyuam tsis muaj cov tsos mob qhia tias raug lom.  Rau ib txhia, cov tsos mob zoo li mob li tau khaub thuas lossis nkees heev (nkees, tsaug tsis tau zog, mob plab, ntuav).

Koj pab tiv thaiv tau kom koj tus menyuam kom tsis raug lom lossis ua kom qhov hlau qis dua yog hais tias nws twb raug lom lawm.  4 yam nco cia yog: 

  1. Txhob nyob tej qho chaw muaj hlau
  2. Coj Mus Kuaj
  3. Kuaj tsev kho mob
  4. Noj zaub mov zoo