Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Ka difaac cunugaaga sunta naxaasta ama rasaasta loo yaqaan

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Sunta naxaasta waxay dhibaato weyn u geysan kartaa cunugaaga sida dabeecad xumo joogto ah ama maskaxda oo dhibaato abadan ah ay ku dhacdo. Hadaad uur leedahy, marka ay suntan ku gaarto cunugaaga aan dhalan ayay dhibaato u geysan kartaa.  Sunta naxaasta waxa ay can ku tahay oo laga helaa guryaha la dhisay ka hor sandkii 1978 kii. Waxaa kale oo laga heli karaa sunta rasaasta alaabta ay ilmuhu ku ciyaaraan kuwii hore iyo kuwa dibadda laga keeno, dahabka, qayb ka mid ah alaabta guriga lagu isticmaalo, nanaca dibadda laga keeno, wasakhda, tubooyinka biyah soo qaada kuwa gaboobay iyo meelo ka mid ah dhismaha laga shaqeeyo. Faahfaahin badan waxaad ka heli kartaa websaydka CDS: http://www.cdc.gov/nceh/lead/tips.htm.

Ilmaha ka yar shan sano ayaa ugu khatar badan in ay suntani ku dhacdo. Ilmaha badankood ma laga arki karo claamadaha lagu yaqaan suntan. Ilmaha qaarkood waxaa lagu arkaa calaamado u eg cudurka hargabka, dayoow, daal badan, hurdo la’aan, calool xanuun iyo matag am hunqaaco.

Waad ka ilaalin kartaa cunugaaga in suntan haleesho ama waad yareen kartaa cadaka suntan haddii ay horey ugaartay suntan cunugaaga.  Afar shey waad in aad xusuusnaato:

  1. Yareynta caddadka suntan soo gaari karta
  2. Baaritaan
  3. Tijaabin
  4. Nafaqayn